[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Polski thread Polska :DDDDDDDD
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!
The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood.
Only a fool would take anything posted here as fact.

You are currently reading a thread in /b/ - Random

Thread replies: 221
Thread images: 145
File: image.jpg (5 KB, 480x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
5 KB, 480x300
Polski thread Polska :DDDDDDDD
galescud
>>
umrzyj
sage
>>
Szanujecie Papieża?
>>
File: image.jpg (72 KB, 540x469) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
72 KB, 540x469
Post ponies porn pls
>>
File: 1451195050350.jpg (45 KB, 429x513) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451195050350.jpg
45 KB, 429x513
elo
>>
>>663831588
Raku jebany na komixxach siedzisz?
Idź się zajeb
>>
File: image.jpg (188 KB, 1280x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
188 KB, 1280x1280
>>663832105
Witaj przyjacielu co codziennie sie pojawiasz
>>
>>663832105
<3
>>
File: 1451347094927.jpg (43 KB, 413x588) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451347094927.jpg
43 KB, 413x588
>>
File: 131474768880.png (25 KB, 550x597) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
131474768880.png
25 KB, 550x597
Oficjalny czat
https://discord.gg/0aqjdhNMy2ELRkmo
>>
>>663832203
No ja na komixxach jestem adminem i obronca papierza
>>
>>
Aż was kukle będą swedzialy
>>
>>663832588
Masz się czym chwalić raku xD
Sage
>>
File: salty.jpg (49 KB, 717x631) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
salty.jpg
49 KB, 717x631
>>
File: image.jpg (38 KB, 540x484) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
38 KB, 540x484
Prosiłbym wiecej takich obrazkow
>>
File: image.jpg (71 KB, 900x867) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
71 KB, 900x867
Moar like this
>>
File: 1446228377972.jpg (6 KB, 250x173) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446228377972.jpg
6 KB, 250x173
>>663831588
cotam kierwa
>checked
>>
>>663831588
O lol dwie takie same cyfry w poscie glownym, nie wiedzialam ze to mozliwe
>>
File: 1450104600312.jpg (50 KB, 540x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450104600312.jpg
50 KB, 540x960
>>663834043
A no po staremu xD
>>
>>663833182
>>
>>663834340
>iksde
Lekcje odrobione?
>>
>>663834340
to jest ta od snapa? macie moar?
>>
Czemu nie da sie byc nie anonimowym?????????????
>>
File: 618946.jpg (83 KB, 1280x853) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
618946.jpg
83 KB, 1280x853
>>663834736
trzeba mieć namesync
>>
Przytulilibyście się do takiej?
>>
File: image.jpg (363 KB, 1280x1803) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
363 KB, 1280x1803
>>663835143
Jak ma penisa to nie. Wole takie bardziej na kształt poniaczy
>>
>>663835389
Nie cieszyłaby ciebie taka niespodzianka? <3
>>
>>663835389
nie brałbyś do buzi takiego?
>>
File: image.jpg (103 KB, 540x686) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
103 KB, 540x686
>>663835648
Sory, jestem hetero z ciemnogrodu, w dodatku ponyfag
>>
File: 637130.jpg (86 KB, 960x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
637130.jpg
86 KB, 960x1280
>>663835870
ty chory
>>
>>663835542
It make me sick
>>
File: image.jpg (42 KB, 500x313) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
42 KB, 500x313
>>663836093
No co? Lubie kucyki
>>
File: 893502.jpg (110 KB, 675x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
893502.jpg
110 KB, 675x1080
>>663836337
ale one nie mają dojców ani benisów
>>
File: image.jpg (513 KB, 1165x1500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
513 KB, 1165x1500
>>663836454
Ale mają fajne cipki i cycuszki
>>
File: 335344.jpg (135 KB, 692x1154) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
335344.jpg
135 KB, 692x1154
>>663836921
ale mi chodzi o takie normalne dojce na klatce piersiowej.

chore zwynaturzone
>>
File: image.jpg (141 KB, 1280x1057) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
141 KB, 1280x1057
Link do mojego ulubionego komiksu:
https://e621.net/pool/show/1445?page=1

Ale mysle ze kazdy clopper ponyfag i tak go zna
>>
>>
>>
File: 1452411774134.jpg (216 KB, 550x526) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452411774134.jpg
216 KB, 550x526
ma ktos rzadkie pepe na wymiane?
>>
>>663837255
Co wy macie z tymi kucykami ? xDDD
>>
>>663837331
Eto prawilno. Jak oni obcięli kilkadziesiąt tysięcy głów, to chyba nic się nie stanie, jeśli polaczki też obetną kilka?
>>
>>663837554
Są sexi
>>
File: Sad frog.gif (1 MB, 720x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Sad frog.gif
1 MB, 720x720
>>
File: image.jpg (58 KB, 936x504) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
58 KB, 936x504
>>663837554
Ruchałbym taką
>>
>>663834439
groźny dorosły licealista wykryty xD
>>
File: 1451344389199.jpg (89 KB, 720x688) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451344389199.jpg
89 KB, 720x688
>>663837495
>>
>>663837919
>>
File: 1442598687977.jpg (34 KB, 400x486) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442598687977.jpg
34 KB, 400x486
>>663838151
>xD
>>
File: fut_pjes.jpg (947 KB, 1836x3264) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fut_pjes.jpg
947 KB, 1836x3264
pls rate my dog
>>
>>663838398
ugly rat
>>
File: 135816818574.jpg (61 KB, 588x435) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
135816818574.jpg
61 KB, 588x435
>>663838331
no bk z typa xD
>>
>>663838398
>dog
>>
how do you pronounce 'figiel'?
>>
>>663838459
Ty chyba test z przyry jutro,
a kartkówka to na pewno
>>
>>663838668
>filename
GROŹNY KUC Z WYKOPU WYKRYTY xD
WRACAJ ŚMIECIU LIZAĆ DUPE KORWINOWI
>>
File: 136697486985.png (270 KB, 1481x1044) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
136697486985.png
270 KB, 1481x1044
>>663838668
>obrazki z wykopu
i już wszystko jasne xD
>>
>>663838847
>>
>>663837704
>kilkadziesiąt tysiecy
Ktos tu chyba wierzy w zrodla narodowcow xD
>>
File: image.jpg (102 KB, 1136x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
102 KB, 1136x640
>>663838995
Ja wierze, Korwin krul! Lewacy do kazachstanu! Rakieta czeka
>>
>>663839263
>>663838954
>>663838668
dobra goju wykurwiaj na swój folwark zwierzęcy - nie ma miejsca w gospodzie na pryszczatych wykopków
>>
>>663839263
ale gówno wrzucasz suny
weź sie wysil
>>
File: wkop_Cię_Jebał.jpg (46 KB, 670x505) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
wkop_Cię_Jebał.jpg
46 KB, 670x505
>>663838847
>>663838854
Pozdro od ojca
>>
File: 1419811339636-2.png (384 KB, 800x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1419811339636-2.png
384 KB, 800x1000
>>
>>663839436
Jebać PiS lel Kto to gówno wybrał .. ludzie ?! Ogarnijcie się :/
>>
>>663839635
A co uważasz że PO to co innego
>>
>>663839635
WYKURWIAJ ŻYDZIE
>>
File: 1448134898976.gif (122 KB, 320x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448134898976.gif
122 KB, 320x240
O esu co tu się dzieje
>>
File: RKHYSPv.png (56 KB, 176x183) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
RKHYSPv.png
56 KB, 176x183
>>663839635
TYLKO KORVVIN!!!11
>>
File: 1452190931487.jpg (2 MB, 3504x2336) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452190931487.jpg
2 MB, 3504x2336
>>663839635
ogarnij pizde, lepszy jaro niz swetru i jego po 2.0
>>
Mój kraj taki piękny
>>
>>663838657
phigiel
>>
File: 1396988037136.jpg (925 KB, 4961x4961) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1396988037136.jpg
925 KB, 4961x4961
>>663839911
heh to ten słynny jutuber pipasodowa xDDD
>>
File: 887983.jpg (136 KB, 569x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
887983.jpg
136 KB, 569x1080
>>
Anony co zrobić żeby nasz kraj był bardziej zajebisty, pomysły wizje reformy, co tu działać
>Andrzej Duda Here
>>
ale konie? srsly?!
>>
File: adddictionlarge.jpg (717 KB, 1800x2179) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
adddictionlarge.jpg
717 KB, 1800x2179
NIE LUBIĘ GDY JEZUS PODPIERDALA MI NARKOTYKI
>>
>>
>>663831588
most overpowered civ in civ5
plus i'm half polish
>>
>>663840404
rozstrzelać każdego kto spowodował obniżenie wartości złotówki
najpierw cała nowoczesna i po do zajebania
potem można tych chujów z brukseli cyjankiem zatruć
>>
Czy ktoś z obecnych tu danonków ma może całą historyjkę?
>>
Sveiki loxai, kiek nupisot šiandien daiktų
Daug tualetų anglams pravalet
>>
>>
>>663840554
historyjke czego?

>>663840518
>i'm half polish
are you a nigger? :--DDD

>>663840707
this isn't vietnam you yellow cunt
>>
>>663840707
and a ching chong nip nong to you too young lady
>>
>>663840836
pic related

http://www.lulu.com/shop/sherri-mayim/legendary/ebook/product-22267589.html
>>
File: 1441121190231.jpg (34 KB, 575x413) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441121190231.jpg
34 KB, 575x413
>>663840707
>0707
Nice.
>>
>>
Dobra, dawać jakies namiary / zdjecia na dupy z Trojmiasta!
Poruchalbym / powalilbym
>>
File: 1452210854514.jpg (659 KB, 1536x1692) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452210854514.jpg
659 KB, 1536x1692
>>663841138
polibuda, bałtycka
>>
File: 1419924590970-2.jpg (146 KB, 1046x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1419924590970-2.jpg
146 KB, 1046x1280
>>663840965
dzie mi tu z grażynami won kurwa
>>
File: 521765.jpg (163 KB, 703x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
521765.jpg
163 KB, 703x800
>>
>>663841288
I o to chodzi!
Dobra dupcia, daj wiecej
>>
>>663841321
jakieś włochate cyce wrzucasz tutaj
weź sie typie ogarnij
>>
File: 1441121027901.jpg (64 KB, 575x742) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441121027901.jpg
64 KB, 575x742
>>663841321
Ssij prącie.
>>
File: image.jpg (90 KB, 540x703) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
90 KB, 540x703
>>663841350
Dobre dobre
>>
>>663834297
Cycki albo gtfo
>>
File: 1452264512338.jpg (205 KB, 800x731) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452264512338.jpg
205 KB, 800x731
>>663841438
>>
Why is JPII acused of being a pedo?
>>
File: 317795.jpg (180 KB, 900x549) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
317795.jpg
180 KB, 900x549
>>
>>663841632
Jadym z tym koksem.
Yeah!
Imie dupki?
>>
>>663841659
Because he fucked little kids... Duhh
>>
>>663838220

Dobry pepe, coś byś za niego chciał?
>>
File: 1452627783163.jpg (702 KB, 3216x4288) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452627783163.jpg
702 KB, 3216x4288
>>663841732
Grażyna.
>>
>>663841764

Sauce?
>>
>>663841494
chętnie
>>
File: image.jpg (71 KB, 423x571) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
71 KB, 423x571
>>663841688
Dubs i dałbym ci like
>>
>>663841895
Zapchałbym jej dziurki.
>>
>>663841895
That roadmap
>>
More Warszawa sluts please!
>>
File: 632551.jpg (167 KB, 783x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
632551.jpg
167 KB, 783x1080
ale obrzydliwe karyńska. heteroseksualizm to jakaś choroba?
>>
File: 1444139446533.jpg (167 KB, 1100x688) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444139446533.jpg
167 KB, 1100x688
>>663841321
wolisz włochate kutasy?
>>663841494
aj łud if aj kud
>>
Ma ktos ten obrazek gdzie były wszystkie z mane6(human) i miały tak rozłozone nogi i takie fajne cipki? Dajcie pls
>>
File: 1440972956163.jpg (2 MB, 1722x1884) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440972956163.jpg
2 MB, 1722x1884
>>663841981
>>
File: 1441121190271.jpg (38 KB, 575x413) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441121190271.jpg
38 KB, 575x413
>>663842014
Tak. Twoi rodzice na nią zachorowali.
>>
>>
File: 334133.jpg (126 KB, 1280x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
334133.jpg
126 KB, 1280x1280
>>
>>663842278
Ładne ładne, plusable
>>
>>
>>663841841
Innego peptusa
>>
Czemu anony chca tutaj ruchac koniki
>>
File: 772971.jpg (165 KB, 784x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
772971.jpg
165 KB, 784x1080
>>
>>663842585
Bo najlepsze
>>
File: 1453020299807.jpg (103 KB, 640x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453020299807.jpg
103 KB, 640x960
>>663842318
Imię? Albo kurwa pokaż jej pysk.
>Renata P.
>>
>>663842216
>>663842271
>>663842318

Beautiful!
>>
>>663842585
Pytaj się nas a my ciebie lel
>>
>>663842585
Dobrze mieć końskiego chuja w dupie.
>>
File: 943189.jpg (138 KB, 761x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
943189.jpg
138 KB, 761x1080
>>663842754
to
>>
bżuch
>>
File: 1433361654427.jpg (63 KB, 500x715) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1433361654427.jpg
63 KB, 500x715
>>663842074
ehh dajcie mi takiego
>>
File: 1439928105590.jpg (945 KB, 1440x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439928105590.jpg
945 KB, 1440x1080
>>663842692
>>663842701
Imienia nie znam, od kumpla a WWA mam jej set.
>>
File: 1452614722370.jpg (3 MB, 2616x3209) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452614722370.jpg
3 MB, 2616x3209
>>
File: 783284.jpg (174 KB, 878x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
783284.jpg
174 KB, 878x1080
>>
File: 111.jpg (22 KB, 625x416) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
111.jpg
22 KB, 625x416
>>663831588

Baptised in fire.
Forty to one
>>
File: 1451889017944.jpg (1 MB, 1374x1880) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451889017944.jpg
1 MB, 1374x1880
>>663843127
>>
File: 1450183641370.jpg (3 MB, 2283x2283) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450183641370.jpg
3 MB, 2283x2283
>>663842464


Fajny?
>>
File: 1441505791306.jpg (62 KB, 663x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441505791306.jpg
62 KB, 663x800
chcielibyście mieć chłopaka?
>>
File: 1446020566868.jpg (74 KB, 506x975) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446020566868.jpg
74 KB, 506x975
>>
File: 1452289141231.jpg (2 MB, 3008x2000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452289141231.jpg
2 MB, 3008x2000
>>
File: 1452210974160.jpg (1 MB, 1536x2048) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452210974160.jpg
1 MB, 1536x2048
>>
>>663843596
Imie? I skad?
>>
fat swefag here. i tried to fuck a whore in gdansk. first one laughed at my big belly and tiny dick, and this made me so uncomfortable that i couldn't get a boner. second one was bleeding out of her vagina. it was probably theatre blood, but i wouldn't bet getting aids on it, so i left. tried a third one, payed her 200 zloties, the she pretended that I didn't give her anything and that she didn't speak english, so i gave her 200 more. then she kicked me out for being fat.

tl;dr: 3 whores, 800 zloties, no pussy

i've fucked two whores in wroclaw, and they were top tier. do the whores in wroclaw really have more integrity than those in gdansk, or did i just get unlucky?
>>
File: 1411432452320.jpg (72 KB, 575x862) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1411432452320.jpg
72 KB, 575x862
Grażynki przejmują tego freda.
>>
>>
File: 14716991111123.jpg (83 KB, 575x862) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14716991111123.jpg
83 KB, 575x862
>>
File: 1451616051793.jpg (87 KB, 612x815) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451616051793.jpg
87 KB, 612x815
>>
File: 1451516930707.jpg (448 KB, 1200x1234) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451516930707.jpg
448 KB, 1200x1234
>>
File: 1451909396968.jpg (187 KB, 960x1265) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451909396968.jpg
187 KB, 960x1265
>>
File: 1452001133701.jpg (184 KB, 1000x743) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452001133701.jpg
184 KB, 1000x743
>>
File: python.jpg (60 KB, 500x433) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
python.jpg
60 KB, 500x433
>>
File: 1452507253778.jpg (1 MB, 1998x3024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452507253778.jpg
1 MB, 1998x3024
>>
File: 1452626526553.jpg (513 KB, 960x1259) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452626526553.jpg
513 KB, 960x1259
>>
File: 1452205280177.jpg (2 MB, 2304x1728) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452205280177.jpg
2 MB, 2304x1728
>>663844258
SKASUJ TO
MODERACJO
>>
File: 1452280941818.jpg (82 KB, 500x670) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452280941818.jpg
82 KB, 500x670
>>
File: 1452340696734.png (38 KB, 600x700) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452340696734.png
38 KB, 600x700
>>663831588
Bye bye Freedom
>>
File: 4055CCA.jpg (4 MB, 3296x2472) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
4055CCA.jpg
4 MB, 3296x2472
niby gdansk ale nie wiem
repost stary
>>
File: 1452188625212.jpg (1 MB, 2046x1475) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452188625212.jpg
1 MB, 2046x1475
>>
File: r0W6khd.jpg (99 KB, 600x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
r0W6khd.jpg
99 KB, 600x450
SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE Get out of here, polish scum. Polish are litrally worse than romanians
>>
File: image.jpg (282 KB, 1146x1718) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
282 KB, 1146x1718
>>
File: 1452210525933.jpg (723 KB, 1281x1708) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452210525933.jpg
723 KB, 1281x1708
>>663844503
Wynocha z Karynami, to fred Grażyn.
>>
File: image.jpg (108 KB, 880x660) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
108 KB, 880x660
Moar ponies
>>
>>663844725
Jesli ktos lubi stare dupy zamiast mlodych cipek...
>>
File: 1443420121961.png (620 KB, 900x700) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443420121961.png
620 KB, 900x700
>>663844654
>posts a russian
>>
http://showup.tv/NowaSuperMlodaParka
sekszą się
>>
File: 1452188825672.jpg (375 KB, 1280x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452188825672.jpg
375 KB, 1280x960
>>663844803
Na starej piczy młody chuj się ćwiczy!!
>>
File: FBB4702.jpg (3 MB, 3296x2472) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
FBB4702.jpg
3 MB, 3296x2472
>>663844503
jeszcze takie mam jej
>>663844725
kto co lubi
>>
>>663844943
ona loda robi muuuuu
>>
File: image.jpg (135 KB, 945x945) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
135 KB, 945x945
1/1 twilight sparkle
>>
jaki kraj taki thread

nie roznoscie cebuli wracajcie do swojego karalucha
>>
>>663845132
bo umiiii
>>
File: 1452843976227.jpg (175 KB, 960x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452843976227.jpg
175 KB, 960x1280
>>
File: image.jpg (55 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
55 KB, 500x500
>>663845143
2/2 twilight sparkle
>>
File: 1452498567969.jpg (152 KB, 785x779) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452498567969.jpg
152 KB, 785x779
>>
>>663843757
Artur z grójca mazowieckiego
>>
>>663841288
More
>>
>>663840079
Masz pojęcie człowieku o gospodarce... Już nie mogę słuchać ludzi, którzy oglądają Max TV (sam oglądałem przez jakis czas, ale zauwazylem, ze on troche leci w scieme) ogladaja te zjebane speudowolnosciowe fanpage. Poczytaj troche o ekonomii, o gospodarce, bo to jest bardziej skomplikowane niż wam się wydaje.
Uczciwie trzeba przyznać, że PO gospodarczo było ok, społecznie tragiczne - afery etc.
PIS to jest totalna porażka.
A Ryszard Petru to jest ogarnięty typo, który pracował w biznesie.
>>
>>663845287
Ano spoko, dobra lache masz
>>
File: 1452986120701.jpg (567 KB, 1024x1536) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452986120701.jpg
567 KB, 1024x1536
>>
>>663845370
wiem, rzylastom i długom
>>
>>663845305
>PO gospodarczo było ok
>afery etc.
>Ryszard Petru to jest ogarnięty typo, który pracował w biznesie.
Masz ty w ogole rozum i godnosc czlowieka?
>>
File: 1451939535912.jpg (379 KB, 1200x1600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451939535912.jpg
379 KB, 1200x1600
>>663845290
>>
File: image.jpg (256 KB, 1280x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
256 KB, 1280x1280
Pony pls
>>
File: 1452276191245.jpg (86 KB, 800x684) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452276191245.jpg
86 KB, 800x684
>>
File: 1452529654259.jpg (649 KB, 1195x1567) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452529654259.jpg
649 KB, 1195x1567
>>663845740
nje
>>
File: 1441112195224.jpg (68 KB, 575x766) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441112195224.jpg
68 KB, 575x766
Grażyny mi się kończoł.
>>
File: image.jpg (23 KB, 275x183) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
23 KB, 275x183
>>663843758
>integrity
>mage
>d4 damage
>ohshitski.jpg
GTFO with your top kek shit
>>
File: 1451626799534.jpg (214 KB, 1219x920) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451626799534.jpg
214 KB, 1219x920
>>
File: 1453016195612.jpg (269 KB, 1024x1190) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453016195612.jpg
269 KB, 1024x1190
>>
File: 1453014477080.jpg (435 KB, 1474x2208) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453014477080.jpg
435 KB, 1474x2208
>>
>>663845213
ta lepsza
>>
File: 1452282133433.jpg (643 KB, 1275x779) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452282133433.jpg
643 KB, 1275x779
Koniec Grażyn.
>>
>>663844494
>>
>>663846241
niezła ta Elżbieta
>>
>>663831588
polacy! jescze tu was nie bylo! spierdalajcie z 4chanu!
>>
File: image.jpg (169 KB, 850x850) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
169 KB, 850x850
Kuce! <3
>>
bumb rzeby nie umrzyl fred
>>
File: image.jpg (142 KB, 1145x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
142 KB, 1145x1280
>>663847554
Bump bumpa
>>
>>663838353
Jak człowieka może podniecac kot, wieczne prawniczki XD
>>
>>663831588
Polska Kurwa
>>
File: andrzej du-a.png (337 KB, 602x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
andrzej du-a.png
337 KB, 602x450
>>663840404
>Andrzej Duda Here
>Anony co zrobić żeby nasz kraj był bardziej zajebisty
Samobójstwo.
>>
>>663843832
Fuj
>>
>>663846241
Nareszcie, myślałem ze nigdy nie przestaniesz wyrzucać te grube brzydkie kurwy
>>
Pali ktoś łida ?
>>
File: image.jpg (139 KB, 680x850) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
139 KB, 680x850
>>663848577
Dubs i zgadzam sie, są obrzydliwe. Ja tam lubie kucyki
>>
>>663843596
dajcie sos
>>
File: 1437691511793.jpg (343 KB, 989x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437691511793.jpg
343 KB, 989x1280
mmm benis
>>
>>663849408
>2015+1
>Nadal walisz gruche to animowanyk kucyków pony
Naprawde myslalem ze kucykofagi wymrą do teraz
ile to już? 4lata?
>>
File: image.jpg (122 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
122 KB, 640x640
Kucyki
>>
File: image.jpg (91 KB, 640x828) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
91 KB, 640x828
Moar pony
>>
Stopy są lepszey niż kucyki. My gf
>>
>>663850657
Potwierdzam.
>>
>>663845305

Każdy polak wielki polityk. Zamknijcie te tępe mordy bo chuja sie znacie i chuja robicie. Zreszta - w kazdej nitce o polsze, musi byc kurwa temat o jebanej polityce... Panowie - ZAMKNIJCIE TE JEBANE MORDY, I WYPIERDALAC Z 4CHANA. Spamujecie jak kurwixy gimbusy
>>
File: image.jpg (181 KB, 1000x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
181 KB, 1000x1000
Luna i Twilight sparkle 1/2
>>
File: image.jpg (169 KB, 1000x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
169 KB, 1000x1000
>>663851497
MLP Luna i Twilight sprkle 2/2
>>
Hello Poland bros
Thread replies: 221
Thread images: 145
Thread DB ID: 427410[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.