[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Nederaad
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.
The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood.
Only a fool would take anything posted here as fact.
You are currently reading a thread in /b/ - Random

Thread replies: 50
Thread images: 11
File: Nederlandse-vlag.png (9 KB, 800x533) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Nederlandse-vlag.png
9 KB, 800x533
Nederaad

ben ontslagen, advies?
>>
zelfmoord
>>
>>663830603
>3
nee
>>
>>663830603
zoek een nieuwe baan
>>
solliciteren.
>>
>>>/int/
>>
werk zoeken lijkt me logisch?
>>
Hervorragend, ein deutscher Thread.

Hallo liebe Provinz im Westen, freut ihr euch schon auf die Europameisterschaft in Frankreich?
>>
>>663831268
kanker op gore kankernazi
>>
File: 1433944382380.gif (3 MB, 231x264) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1433944382380.gif
3 MB, 231x264
uitkering aanvragen, gelijk beginnen met nieuwe baan zoeken, werkgevers nemen liever iemand aan die net van een baan afkomt. niet stil blijven zitten dat maakt de kanker alleen maar erger.
>>
>>
hoe word jij ontslagen op een zondag?
>>
>>663830603
- Evalueren waarom je bent ontslagen en jezelf aanpassen indien mogelijk.
- Nieuwe baan zoeken.

Zo simpel is het leven.
>>
Mac Donalds zoekt altijd nieuwe crewleden

Werken als Crewlid verveelt geen moment. Het ene moment help je gasten aan de counter, daarna bak je hamburgers of franse frietjes in de keuken of geef je bestellingen mee bij de McDrive. Soms is het hard werken, bijvoorbeeld tijdens lunchtijd of rond 18.00 uur. Juist dan zorg je met je team ervoor dat alles goed verloopt en elke gast snel geholpen wordt.

Maar bij McDonald’s vinden we dat het niet alleen om werken draait. We organiseren regelmatig leuke activiteiten voor onze crewleden, zoals crewmeetings, crewfeesten of Sterrenslag, waarbij je met jouw team strijdt tegen teams van andere McDonald’s restaurants in Nederland. En als je goed presteert, maak je zelfs kans om te worden gekozen voor de Olympic Champion Crew.
>>
>Be me
>20 yo
>Graduated film school (mbo)

No munnie, no work, no school since May '15
>>
Jonko roken
>>
>>663831455
wie zegt dat hij vandaag is ontslagen
>>
File: 1452087550936.jpg (80 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452087550936.jpg
80 KB, 640x640
>>663830603
>>
>>663831613
Holy shit, dat tweede stuk is echt deprimerend.
>>
>>663831613
>Mac Donalds
Kek
>>
>>663831654
>Filmschool
>MBO

Kekked for life, deze cursisten

Ghehe verificatie was ''selecteer alle popcorn''
>>
>>663831654
>mbo
>film school
Haha het is alsof je bewust werkeloos wilt blijven
>>
File: image.png (212 KB, 500x364) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.png
212 KB, 500x364
>>663831654
WAT? NO MUNNIE?
>>
File: MVJaS.png (21 KB, 293x216) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
MVJaS.png
21 KB, 293x216
>>663831656

doe ik genoeg
>>
>>663830603
Waarom ben je ontslagen?
>>
>>663832003
ik moest eigenlijk werken maar ik ging uiteten met een meisje
>>
HIER

>>>/int/53698332

>>>/int/53698332

>>>/int/53698332
>>
>>663832151
Heb je geneukt? Anders was het kankerdom
>>
>>663832352

nee jammer genoeg niet, ze wilden het nog niet
>>
>>663832503

OP IS A FAG
>>
File: 1360062438182.jpg (7 KB, 207x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1360062438182.jpg
7 KB, 207x250
>>663832503
Ik heb wel advies, ga in de IT werken. Fucking makkelijke en snoeihard cashen
>>
>>663832151
Foto?
Wat voor werk deed je neger?
>>
>>663832950

afwassen
>>
File: 1325087573073.png (55 KB, 203x179) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1325087573073.png
55 KB, 203x179
>>663833095
gast....
>>
>>663831654
>>663831853
>>663832777
R A N D S T A D
A
N
D
S
T
A
D
>>
>>663834408

Rotterdam, om het specifieker te benoemen.
>>
>>663834519
graag gedaan


http://www.indeed.nl/vacatures?q=Afwasser&matchtype=b&network=g&device=c&devicemodel=&creative=44280707415&keyword=%2Bafwasser%20vacatures&placement=&param1=&param2=&random=14632590944325233448&aceid=&adposition=1t1&gclid=Cj0KEQiAlO20BRCcieCSncPlqqMBEiQAOZGMnLsVXS2M9q7oKJGRbOMyAgzoDWEaDKbLoFMA9K4VTKYaAuAp8P8HAQ
>>
Uitkering trekken. Geen fuck meer doen.
>>
>>663831654
haha, mbo filmpjes major
doe dan een echte opleiding kneus
>>
File: image.jpg (79 KB, 930x398) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
79 KB, 930x398
Er is een schokkerend hoeveelheid Engels in dit draad!

Dit is toch zeker Nederland niet England!
>>
Syrisch paspoort kopen > alles gratis
>>
>>663835906
Wat doet die kanker fries er dan weer tussen, dan is frans nog nederlandser, kanker boeren.
>>
Professioneel newfag
>>
>>663835000
>000
Nice, OP's baan is nu afwassen.
Eindelijk doe je is wat nuttigs
>>
How does that morroccan dick taste Neitherland?
>>
>>663836153
Hahahahahahahahahahah alsof OP of jij een Syrisch paspoort zou kunnen kopen. Afghaanse/Irakeze/Eritreaanse mensen bieden daar meer geld op dan jij ooit in je leven heb gezien.
>>
>>663831654
>Nederlander
>Denkt dat ie een cursusje MBO kan doen en dan verwachten dat er werk is
>Niet deze cursus doen ter aanvulling van de jarenlange werkervaring in de branche die je al zou moeten hebben

Het is alsof je werkloos wilt blijven
>>
>>663840142
>Nederlander
>iets anders doen dan WO
>>
>>663831654
Pretstudie
>>
prostitutie
Thread replies: 50
Thread images: 11
Thread DB ID: 427415[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.