[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Polski fred
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.
The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood.
Only a fool would take anything posted here as fact.
You are currently reading a thread in /b/ - Random

Thread replies: 108
Thread images: 39
File: image.jpg (5 KB, 480x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
5 KB, 480x300
Polski fred
Mile widzaine my little pony szczególnie clopy
>>
bómp
>>
SRAM NA POLSKE
>>
This should be called a UK thread seeing as you all live here....
>>
File: 1451195050350.jpg (45 KB, 429x513) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451195050350.jpg
45 KB, 429x513
witam pozdrawiam
>>
forsuję polaczkowy czat gdziekolwiek jestem

https://discord.gg/0aqjdhNMy2ELRkmo
>>
wypierdalać z kucykami albo furami, pedały.
>>
>>663686380
some of us actually live in Germany / the Netherlands ty dziwko
>>
File: 1up6s6y6.vichan.jpg (49 KB, 682x482) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1up6s6y6.vichan.jpg
49 KB, 682x482
A PAPIERZ MILE WIDZIANY??
>>
File: 1419628811069.jpg (503 KB, 809x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1419628811069.jpg
503 KB, 809x1200
lubicie damski penis?
>>
>>663686887
ić na karalucha
>>
File: 1umzga0w.vichan.jpg (23 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1umzga0w.vichan.jpg
23 KB, 480x360
kurwy was zajebe
>>
>>663686976
>damski
>penis
>>
>>663686976
>damski penis
nie ma czegos takiego, zabij sie
>>
File: 1434992793678.jpg (263 KB, 974x1440) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434992793678.jpg
263 KB, 974x1440
>>663687253
to niby co jest na obrazku?
>>
I'm moving to Poland for 6 months, close to Krakow. Anything fun there?
>>
>>663686149
Jebać broniesów

>>663686976
Kurwa kiedy się nauczycie, że nie ma damskich penisów?

>>663686887
Papiesz zawsze spoko
>>
>>663687414
meżczyzna który udaje kobietę
>>
>>663687492
just dont
>>
The Polish firing squad.
They stand in a circle.

The Polish flashlight.
It's solar powered.

1/2 Pole, 1/2 Jew.
Self-loather, doesn't know why.
>>
>>663687617
jebać to możesz swoją starą chuju jebany w dupe pierdolony cwelu

>>663687492
>I'm moving to Poland
are you a nigger?
>>
>>663687717
bump
>>
File: 1433956344852.jpg (177 KB, 960x1246) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1433956344852.jpg
177 KB, 960x1246
>>663687634
wygląda bardziej jak kobieta niż facet ale spk
>>
>>663687492
Yeah. Just say "Gwiazda biała znak pedała" as "hello".
>>
>>663687414
Jebany cieplak
>>
File: 32.jpg (11 KB, 180x180) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
32.jpg
11 KB, 180x180
Ruchałbym maxa kolonkę
>>
File: image.jpg (38 KB, 540x484) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
38 KB, 540x484
Prosze bardzo, przy okazji jak ktos ma wiecej to dawac mi pls
>>
>>663687806
Twoja stara
>>
File: 1438269611820-1.jpg (32 KB, 514x599) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438269611820-1.jpg
32 KB, 514x599
nie po to papierz słońce wynalaz żebyście kurwy walili konia do dziewczyn z kutasami
>>
Napisz więcej warszawa dziewczyny!
>>
Ktos z północy?
>>
>>663687865
>wygląda bardziej jak kobieta niż facet ale spk

>wygląda
>>
>>663688044
Czek em dabs
>>
File: 1444536074186.jpg (114 KB, 612x794) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444536074186.jpg
114 KB, 612x794
>>663688143
ale kutasy fajne są i dziewczyny też
>>
Dawać polskie swinie
>>
>>663688264
Kołobrzeg
>>
File: 1438797467066.jpg (264 KB, 800x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438797467066.jpg
264 KB, 800x1200
Tak wygląda kobieta. Zwróć uwagę na brak na zdjęciu męskich narządów rozrodczych (przynajmniej w tej chwili)
>>
>>663688374
Köslin
>>
>>663688264

trojmiasto
>>
>>663688503
gwardia pedały
>>
File: 1444514703416.jpg (114 KB, 640x805) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444514703416.jpg
114 KB, 640x805
kto /lubuskie/ hir?
>>
j
>>
>>663687806
White as can be
>>
>>663688754
when random people with bald heads attack you on the street just say
>jebać psy
>>
>>663688662
To ci od charatania w gałe tak? Kojarzę bo wszystkie mury podpisane
>>
Marta Karpacz to kurwa i dziwka
>>
>>663686149
Good evening Poland! I want to move to your country because I feel very disconnected here in my own. Noone have the same values as I have. I want first to move my company there. Can some1 here help me, how much taxes will they charge me if I make 10 000 euro?

Sincerly Swefag Anon
>>
>>663688682
/stolica/ reporting
>>
>>663687414
chłop z fiutem
>>
File: 1450091083670.jpg (115 KB, 559x829) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450091083670.jpg
115 KB, 559x829
>>
>>663688682
jebać zagłębie
Głogów hir xD
>>
>>663688316
pick one
>>
>>663688405
heteroseksualizm to jakaś choroba?
>>
File: 9.jpg (44 KB, 720x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
9.jpg
44 KB, 720x960
>>663689006
>Marta Karpacz
Ona?
>>
>>663689044
Stay in sweden, somebody has to watch over the sand niggers debilu
>>
>>663687414
To jest trans debile, jak cała reszta tych shemale albo jak nie trans to fotomontarz
>>
>>663689210
Nope
>>
>>663689334
poka fotke
>>
>>663689311
zdjeciomontasz prostaku
>>
>>663689243
debilu?
>>
>>663688938
Got it

Are Polish girls attractive?
>>
File: 1414010241518.jpg (143 KB, 1280x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1414010241518.jpg
143 KB, 1280x768
>>
>>663689044
taxes are pretty high and laws are complicated but labor is cheap, you know, slave mentality. niezłe duble kurwa
>>
File: 1442610646518.jpg (145 KB, 500x611) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442610646518.jpg
145 KB, 500x611
>>663689133
ZG here. idziemy na piwerko?
>>
File: asgwb.jpg (12 KB, 248x249) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
asgwb.jpg
12 KB, 248x249
>>663689077
>>663689311
>>663689388

dwie te same cyfry !
>>
>>663688938
teraz sobie wyobrazilem ze to serio mu moze morde uratowac w razie pszypału z dresami XD
>>
File: 1450096493175.jpg (154 KB, 759x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450096493175.jpg
154 KB, 759x1000
>>
bump kurwa
>>
File: 1450094073563.jpg (157 KB, 812x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450094073563.jpg
157 KB, 812x1280
>>
>>663689694
can't be as high as in my country. Among the top 3 highest on earth. out of 10 000 EURO I have to pay 56,23% How much in Polandball?
>>
File: 1444536386011.jpg (161 KB, 682x1097) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444536386011.jpg
161 KB, 682x1097
>>
File: 1450091140949.jpg (173 KB, 1280x985) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450091140949.jpg
173 KB, 1280x985
>>
>>663690825
its about 19% if you have your own company, but its fucking complicated and im not sure. Tax-free amount is 3.089 złotych
>>
File: 1450092918596.png (182 KB, 698x649) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450092918596.png
182 KB, 698x649
>>
>>663686149
>polski fred
>mlp
dlatego nie możemy mieć ładnych rzeczy
>>
Czy codziennie musi byc polska nitka...? To jest chujowe i zalosne panowie - gdyby niteczki takie chociaz wprowadzaly cos nowego to spoczko, ale zawsze jest to kurwa samo: papiez, magik, shitposting, duda/kaczka i pierdolenie o polityce chociaz chuja sie kazdy zna.
>>
>>663691437
also, ZUS (healt insurance obligation)+ Urząd Skarbowy (revenue agency) would fuck you up so bad,
>>
>>663691752
a srasz?
>>
>>663691752
co w tym zlego? niemieckie tredy tez są co chwila. a że polaki robaki pierdolą w kółko o tym samych cancerowych sprawach to juz inna sprawa.
>>
File: 1424558897304.jpg (183 KB, 583x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424558897304.jpg
183 KB, 583x1000
>>
>>663691971
>cancerowych
>>
>>663691971
Przyznaje
>>
>>663691935
>Bezbek
>>
File: 1450095253545.jpg (191 KB, 749x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450095253545.jpg
191 KB, 749x1280
>>
File: 139063572.jpg (40 KB, 273x397) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
139063572.jpg
40 KB, 273x397
>>663692377
>bezbek
kurwa co to za rak jest
nawet jak na szambowe /b/ to już jest przesada
wykurwiaj
>>
File: image.jpg (156 KB, 640x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
156 KB, 640x960
>O janiepawledrugi
>>
>>663691802
ok, Any good place to contact to start? Like a startup company help company? ;) if you understand.
>>
File: 1450092877584.jpg (200 KB, 1087x1356) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450092877584.jpg
200 KB, 1087x1356
>>
File: 1452060142509.png (202 KB, 840x1050) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452060142509.png
202 KB, 840x1050
>>
File: 1413126831599.jpg (203 KB, 667x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1413126831599.jpg
203 KB, 667x1000
>>
>>663692692
dunno man, depends on what type of buissness you want to start in our country, but all i can think of is embassy, to learn basics stuff, or finding people who migrated here and who can help you.
>>
File: 8aff3bbf1411.gif (819 KB, 285x212) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
8aff3bbf1411.gif
819 KB, 285x212
>>663693088
>>
File: 1452953916553.jpg (250 KB, 860x860) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452953916553.jpg
250 KB, 860x860
>>
File: 1450093563382.png (263 KB, 635x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450093563382.png
263 KB, 635x800
>>
>>
File: image.jpg (90 KB, 540x703) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
90 KB, 540x703
Moar pls
>>
dlaczego jak piszę ś to mi sie wlepia szablon na spoiler a wam nie?
>>
POLSKA KURWA KURWA POLISH STRONG
>>
>>663686555
Trips
>>
http://smrtwwygbak5uvy4.onion/femdix
dawajcie placki na czat
>>
>>663695684
email można wpisać dowolny
>>
karabin.ork się znudził?
>>
pierdole zycie, pracuje w strazy miejskiej, mam 1400 na reke, pierdole to, czlowiek sie wyedukowal i tak skonczyl

prosze, zabnijcie mnie

bycie biedakiem to przykre
>>
>>663696923
wiem, co czujesz
w lodowce mam maslo
nie mam nawet chleba
>>
>>663697811
youre wrong, cioto
>>
>>663696923
lepiej żebrac niz w miejskiej pracowac. ogarnij sie, zmien robote skoro sie wyedukowales, chyba ze jestes po zarządzaniu i bez jakiegokolwiek skilla, to bieduj. albo sie powies
>>
>>663698264
W miejskiej fajnie, spoko praca gdyby nie zarobki. Sam nie wiem co bym chcial w zyciu robic, zgaduje ze jestem zjebany. Mozliwe. W sumie zero skills w czymkolwiek, umiem troche excela i VBA.

Chciałbym tylko uczciwie zarobic... I PRACOWAC. CHCE pracowa, nie jak pasozyt.
Thread replies: 108
Thread images: 39
Thread DB ID: 422107[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.