[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Polski fred
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!
The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood.
Only a fool would take anything posted here as fact.

You are currently reading a thread in /b/ - Random

Thread replies: 108
Thread images: 39
File: image.jpg (5 KB, 480x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
5 KB, 480x300
Polski fred
Mile widzaine my little pony szczególnie clopy
>>
bómp
>>
SRAM NA POLSKE
>>
This should be called a UK thread seeing as you all live here....
>>
File: 1451195050350.jpg (45 KB, 429x513) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451195050350.jpg
45 KB, 429x513
witam pozdrawiam
>>
forsuję polaczkowy czat gdziekolwiek jestem

https://discord.gg/0aqjdhNMy2ELRkmo
>>
wypierdalać z kucykami albo furami, pedały.
>>
>>663686380
some of us actually live in Germany / the Netherlands ty dziwko
>>
File: 1up6s6y6.vichan.jpg (49 KB, 682x482) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1up6s6y6.vichan.jpg
49 KB, 682x482
A PAPIERZ MILE WIDZIANY??
>>
File: 1419628811069.jpg (503 KB, 809x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1419628811069.jpg
503 KB, 809x1200
lubicie damski penis?
>>
>>663686887
ić na karalucha
>>
File: 1umzga0w.vichan.jpg (23 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1umzga0w.vichan.jpg
23 KB, 480x360
kurwy was zajebe
>>
>>663686976
>damski
>penis
>>
>>663686976
>damski penis
nie ma czegos takiego, zabij sie
>>
File: 1434992793678.jpg (263 KB, 974x1440) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434992793678.jpg
263 KB, 974x1440
>>663687253
to niby co jest na obrazku?
>>
I'm moving to Poland for 6 months, close to Krakow. Anything fun there?
>>
>>663686149
Jebać broniesów

>>663686976
Kurwa kiedy się nauczycie, że nie ma damskich penisów?

>>663686887
Papiesz zawsze spoko
>>
>>663687414
meżczyzna który udaje kobietę
>>
>>663687492
just dont
>>
The Polish firing squad.
They stand in a circle.

The Polish flashlight.
It's solar powered.

1/2 Pole, 1/2 Jew.
Self-loather, doesn't know why.
>>
>>663687617
jebać to możesz swoją starą chuju jebany w dupe pierdolony cwelu

>>663687492
>I'm moving to Poland
are you a nigger?
>>
>>663687717
bump
>>
File: 1433956344852.jpg (177 KB, 960x1246) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1433956344852.jpg
177 KB, 960x1246
>>663687634
wygląda bardziej jak kobieta niż facet ale spk
>>
>>663687492
Yeah. Just say "Gwiazda biała znak pedała" as "hello".
>>
>>663687414
Jebany cieplak
>>
File: 32.jpg (11 KB, 180x180) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
32.jpg
11 KB, 180x180
Ruchałbym maxa kolonkę
>>
File: image.jpg (38 KB, 540x484) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
38 KB, 540x484
Prosze bardzo, przy okazji jak ktos ma wiecej to dawac mi pls
>>
>>663687806
Twoja stara
>>
File: 1438269611820-1.jpg (32 KB, 514x599) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438269611820-1.jpg
32 KB, 514x599
nie po to papierz słońce wynalaz żebyście kurwy walili konia do dziewczyn z kutasami
>>
Napisz więcej warszawa dziewczyny!
>>
Ktos z północy?
>>
>>663687865
>wygląda bardziej jak kobieta niż facet ale spk

>wygląda
>>
>>663688044
Czek em dabs
>>
File: 1444536074186.jpg (114 KB, 612x794) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444536074186.jpg
114 KB, 612x794
>>663688143
ale kutasy fajne są i dziewczyny też
>>
Dawać polskie swinie
>>
>>663688264
Kołobrzeg
>>
File: 1438797467066.jpg (264 KB, 800x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438797467066.jpg
264 KB, 800x1200
Tak wygląda kobieta. Zwróć uwagę na brak na zdjęciu męskich narządów rozrodczych (przynajmniej w tej chwili)
>>
>>663688374
Köslin
>>
>>663688264

trojmiasto
>>
>>663688503
gwardia pedały
>>
File: 1444514703416.jpg (114 KB, 640x805) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444514703416.jpg
114 KB, 640x805
kto /lubuskie/ hir?
>>
j
>>
>>663687806
White as can be
>>
>>663688754
when random people with bald heads attack you on the street just say
>jebać psy
>>
>>663688662
To ci od charatania w gałe tak? Kojarzę bo wszystkie mury podpisane
>>
Marta Karpacz to kurwa i dziwka
>>
>>663686149
Good evening Poland! I want to move to your country because I feel very disconnected here in my own. Noone have the same values as I have. I want first to move my company there. Can some1 here help me, how much taxes will they charge me if I make 10 000 euro?

Sincerly Swefag Anon
>>
>>663688682
/stolica/ reporting
>>
>>663687414
chłop z fiutem
>>
File: 1450091083670.jpg (115 KB, 559x829) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450091083670.jpg
115 KB, 559x829
>>
>>663688682
jebać zagłębie
Głogów hir xD
>>
>>663688316
pick one
>>
>>663688405
heteroseksualizm to jakaś choroba?
>>
File: 9.jpg (44 KB, 720x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
9.jpg
44 KB, 720x960
>>663689006
>Marta Karpacz
Ona?
>>
>>663689044
Stay in sweden, somebody has to watch over the sand niggers debilu
>>
>>663687414
To jest trans debile, jak cała reszta tych shemale albo jak nie trans to fotomontarz
>>
>>663689210
Nope
>>
>>663689334
poka fotke
>>
>>663689311
zdjeciomontasz prostaku
>>
>>663689243
debilu?
>>
>>663688938
Got it

Are Polish girls attractive?
>>
File: 1414010241518.jpg (143 KB, 1280x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1414010241518.jpg
143 KB, 1280x768
>>
>>663689044
taxes are pretty high and laws are complicated but labor is cheap, you know, slave mentality. niezłe duble kurwa
>>
File: 1442610646518.jpg (145 KB, 500x611) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442610646518.jpg
145 KB, 500x611
>>663689133
ZG here. idziemy na piwerko?
>>
File: asgwb.jpg (12 KB, 248x249) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
asgwb.jpg
12 KB, 248x249
>>663689077
>>663689311
>>663689388

dwie te same cyfry !
>>
>>663688938
teraz sobie wyobrazilem ze to serio mu moze morde uratowac w razie pszypału z dresami XD
>>
File: 1450096493175.jpg (154 KB, 759x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450096493175.jpg
154 KB, 759x1000
>>
bump kurwa
>>
File: 1450094073563.jpg (157 KB, 812x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450094073563.jpg
157 KB, 812x1280
>>
>>663689694
can't be as high as in my country. Among the top 3 highest on earth. out of 10 000 EURO I have to pay 56,23% How much in Polandball?
>>
File: 1444536386011.jpg (161 KB, 682x1097) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444536386011.jpg
161 KB, 682x1097
>>
File: 1450091140949.jpg (173 KB, 1280x985) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450091140949.jpg
173 KB, 1280x985
>>
>>663690825
its about 19% if you have your own company, but its fucking complicated and im not sure. Tax-free amount is 3.089 złotych
>>
File: 1450092918596.png (182 KB, 698x649) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450092918596.png
182 KB, 698x649
>>
>>663686149
>polski fred
>mlp
dlatego nie możemy mieć ładnych rzeczy
>>
Czy codziennie musi byc polska nitka...? To jest chujowe i zalosne panowie - gdyby niteczki takie chociaz wprowadzaly cos nowego to spoczko, ale zawsze jest to kurwa samo: papiez, magik, shitposting, duda/kaczka i pierdolenie o polityce chociaz chuja sie kazdy zna.
>>
>>663691437
also, ZUS (healt insurance obligation)+ Urząd Skarbowy (revenue agency) would fuck you up so bad,
>>
>>663691752
a srasz?
>>
>>663691752
co w tym zlego? niemieckie tredy tez są co chwila. a że polaki robaki pierdolą w kółko o tym samych cancerowych sprawach to juz inna sprawa.
>>
File: 1424558897304.jpg (183 KB, 583x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424558897304.jpg
183 KB, 583x1000
>>
>>663691971
>cancerowych
>>
>>663691971
Przyznaje
>>
>>663691935
>Bezbek
>>
File: 1450095253545.jpg (191 KB, 749x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450095253545.jpg
191 KB, 749x1280
>>
File: 139063572.jpg (40 KB, 273x397) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
139063572.jpg
40 KB, 273x397
>>663692377
>bezbek
kurwa co to za rak jest
nawet jak na szambowe /b/ to już jest przesada
wykurwiaj
>>
File: image.jpg (156 KB, 640x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
156 KB, 640x960
>O janiepawledrugi
>>
>>663691802
ok, Any good place to contact to start? Like a startup company help company? ;) if you understand.
>>
File: 1450092877584.jpg (200 KB, 1087x1356) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450092877584.jpg
200 KB, 1087x1356
>>
File: 1452060142509.png (202 KB, 840x1050) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452060142509.png
202 KB, 840x1050
>>
File: 1413126831599.jpg (203 KB, 667x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1413126831599.jpg
203 KB, 667x1000
>>
>>663692692
dunno man, depends on what type of buissness you want to start in our country, but all i can think of is embassy, to learn basics stuff, or finding people who migrated here and who can help you.
>>
File: 8aff3bbf1411.gif (819 KB, 285x212) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
8aff3bbf1411.gif
819 KB, 285x212
>>663693088
>>
File: 1452953916553.jpg (250 KB, 860x860) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452953916553.jpg
250 KB, 860x860
>>
File: 1450093563382.png (263 KB, 635x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450093563382.png
263 KB, 635x800
>>
>>
File: image.jpg (90 KB, 540x703) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
90 KB, 540x703
Moar pls
>>
dlaczego jak piszę ś to mi sie wlepia szablon na spoiler a wam nie?
>>
POLSKA KURWA KURWA POLISH STRONG
>>
>>663686555
Trips
>>
http://smrtwwygbak5uvy4.onion/femdix
dawajcie placki na czat
>>
>>663695684
email można wpisać dowolny
>>
karabin.ork się znudził?
>>
pierdole zycie, pracuje w strazy miejskiej, mam 1400 na reke, pierdole to, czlowiek sie wyedukowal i tak skonczyl

prosze, zabnijcie mnie

bycie biedakiem to przykre
>>
>>663696923
wiem, co czujesz
w lodowce mam maslo
nie mam nawet chleba
>>
>>663697811
youre wrong, cioto
>>
>>663696923
lepiej żebrac niz w miejskiej pracowac. ogarnij sie, zmien robote skoro sie wyedukowales, chyba ze jestes po zarządzaniu i bez jakiegokolwiek skilla, to bieduj. albo sie powies
>>
>>663698264
W miejskiej fajnie, spoko praca gdyby nie zarobki. Sam nie wiem co bym chcial w zyciu robic, zgaduje ze jestem zjebany. Mozliwe. W sumie zero skills w czymkolwiek, umiem troche excela i VBA.

Chciałbym tylko uczciwie zarobic... I PRACOWAC. CHCE pracowa, nie jak pasozyt.
Thread replies: 108
Thread images: 39
Thread DB ID: 422107[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.