[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Polski temat kurwy
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.
The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood.
Only a fool would take anything posted here as fact.
You are currently reading a thread in /b/ - Random

Thread replies: 245
Thread images: 151
File: image.jpg (5 KB, 480x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
5 KB, 480x300
Polski temat kurwy
I tak nie znam angielskiego to możecie mnie obrażac cipy.
(I do not speak english anyway. So y'all can insult me faggots)
>>
File: 1451195050350.jpg (45 KB, 429x513) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451195050350.jpg
45 KB, 429x513
to uczucie kiedy karaczan nie jeździ i musisz siedzieć na forgówno
>>
dawajcie rajd na ten czat
https://discord.gg/0aqjdhNMy2ELRkmo
>>
File: 1447534738019.jpg (13 KB, 309x206) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447534738019.jpg
13 KB, 309x206
szanujecie papieża?
>>
File: 1451400566304.gif (769 KB, 320x180) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451400566304.gif
769 KB, 320x180
>>663475392
mfw ktos z karaczana pisze ze 4chan to gowno
>>
>>663476720
oba są chujowe
życie to chuj a potem umierasz
>>
File: secondarytile.png (637 B, 120x120) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
secondarytile.png
637 B, 120x120
to polskie kurwa głupie społeczeństwo
>>
File: Koala.jpg (763 KB, 1024x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Koala.jpg
763 KB, 1024x768
zajzajery stulejarze pierdolone
>>
File: image.jpg (51 KB, 500x530) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
51 KB, 500x530
Siemka bo jestem tu nowy, jak sie tu rejestruje?
>>
File: 133570228536.png (95 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
133570228536.png
95 KB, 500x500
>>663477765
musisz nasrać sobie do ryja
>>
File: lubie_ssac_cyca.jpg (267 KB, 800x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lubie_ssac_cyca.jpg
267 KB, 800x540
anony jak wylączyć wwirufke??????
>>
File: 370273.jpg (249 KB, 1067x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
370273.jpg
249 KB, 1067x1280
>>663477765
dlaczego ten kucyk nie ma dojców?
>>
File: dont cry 3.gif (153 KB, 500x249) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dont cry 3.gif
153 KB, 500x249
wszędzie polskie kurwy
>>
File: image.jpg (42 KB, 500x313) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
42 KB, 500x313
Up, czy to znaczy że sie nieda
>>
File: 50b51a6497b57_o.jpg (1 MB, 1500x750) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
50b51a6497b57_o.jpg
1 MB, 1500x750
nk jak usunonc napletka, stulejorz 11 lvl here
>>
File: 1424370741918.jpg (360 KB, 700x700) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424370741918.jpg
360 KB, 700x700
>>663478234
nie da się bo kara nie jeździ
>>
>>663478610
Karaczan to guwno
>>
File: 1444623375754.png (664 KB, 648x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444623375754.png
664 KB, 648x1000
>>663478417
musisz zostać żydem
>>
File: 1446350550999.jpg (54 KB, 613x584) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446350550999.jpg
54 KB, 613x584
>>663478756
walę karaczan
karaczan robi mi loda
>>
File: image.jpg (102 KB, 1136x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
102 KB, 1136x640
>>663478404
Gimmie moar
>>
Nienawidzę Andrzeja Dudy
>>
File: 1436566884513.jpg (314 KB, 1240x877) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436566884513.jpg
314 KB, 1240x877
lubicie liski?
>>
Wy gupie dalny
>>
File: POland_Stronk.png (28 KB, 181x185) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
POland_Stronk.png
28 KB, 181x185
>>
File: th.jpg (15 KB, 300x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
th.jpg
15 KB, 300x300
KURWAAAAAAA
>>
File: image.jpg (98 KB, 640x769) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
98 KB, 640x769
>>663478963
Putin lepszy
>>
Takie z peniskami?
>>
File: image.jpg (71 KB, 900x867) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
71 KB, 900x867
>>663479115
Nienawidze furry shitu, lubie clopy
>>
File: egzaminUKE_4D.jpg (106 KB, 672x455) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
egzaminUKE_4D.jpg
106 KB, 672x455
CO MAM KURWA NAPISAC!!!!1
>>
File: 1413127350376.jpg (332 KB, 927x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1413127350376.jpg
332 KB, 927x1200
>>663479546
liski lepsze
>>
>>663479546
Ech te podludzie, co lisków nie lubią
>>
File: 1413598075604.jpg (124 KB, 1000x863) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1413598075604.jpg
124 KB, 1000x863
>>663479539
brałbym do buzi
>>
File: 1413834073765.jpg (252 KB, 1123x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1413834073765.jpg
252 KB, 1123x1280
dajcie mi taką ;_;
>>
File: 1450655079355.jpg (18 KB, 480x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450655079355.jpg
18 KB, 480x480
jebać sąd
>>
File: 1436801009641.jpg (165 KB, 720x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436801009641.jpg
165 KB, 720x960
No dobra, zwaliłbym se konia, zapodajcie jakieś dupy. Sam daję jedną na dobry początek
>>
>>663480282
Lepszej nie znajdziesz
>>
File: 1423979040746.jpg (83 KB, 800x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423979040746.jpg
83 KB, 800x800
>>663480282
ty walisz do takich rzeczy? xDD
>>
File: 1440794825626.jpg (198 KB, 720x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440794825626.jpg
198 KB, 720x960
>>
File: 1444515743868.jpg (167 KB, 640x1136) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444515743868.jpg
167 KB, 640x1136
>>
>>663480414
walę do różnych, do twojego liska też bym zwalił, czy to czyni mnie furrym?
>>
File: kim jest.jpg (24 KB, 500x333) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kim jest.jpg
24 KB, 500x333
>>
File: 1435399571579.jpg (307 KB, 800x986) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1435399571579.jpg
307 KB, 800x986
obrzydliwe karyńska. dajcie mi ładne lisoloszki
>>
>>663480721
A brałbyś do buzi?
>>
File: 1421944171061.jpg (80 KB, 532x766) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1421944171061.jpg
80 KB, 532x766
Dawać dawać, fiut mi stygnie. My tu gadu gadu, a dziewczyny od rana nic ciepłego w ustach nie miały
>>
>>663480868
tak, jestem faggotem
>>
File: 1430322216036.jpg (144 KB, 1000x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1430322216036.jpg
144 KB, 1000x1000
>>663480989
pokaż benis
>>
ITT: gimnazjum.

Idźcie odrobić lekcje, dzieciaczki.
>>
żałosny polski fred jak zwykle,tylko przekleństwa upo[spoiler][/spoiler]ledzonych dzieci i nic poza tym.
>>
pedały jebane
>>
>>663480989
Chciałbyś mieć taką panią, i być jej seksualnym niewolnikiem?
>>
File: 1451168396642.png (96 KB, 257x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451168396642.png
96 KB, 257x250
>>663481465
chyba ty
>>
File: 1415416854926.jpg (380 KB, 900x1094) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1415416854926.jpg
380 KB, 900x1094
>>663481376
aaaaa usuń to
>>
>>663481465
masz coś do pedałów?
>>
>>663481527
Panią? A ten kutas? Mimo to tak, chciałbym
>>
File: image.jpg (378 KB, 2003x1862) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
378 KB, 2003x1862
>>663480282
Do fapania tylko poniacze
>>
File: 1430231243355.jpg (88 KB, 1280x1530) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1430231243355.jpg
88 KB, 1280x1530
>>663481707
uuuu będziesz grzecznym chłopczykiem dla swojej pani

choć na czat
https://discord.gg/0aqjdhNMy2ELRkmo
>>
>>663481705
tak faggocie
>>
File: babyface.gif (2 MB, 299x224) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
babyface.gif
2 MB, 299x224
>>
>>663481868
nie chciałbyś mieć takiego ładnego chłopczyka? ty jakiś chory jesteś?
>>
File: 1452616296083.jpg (34 KB, 303x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452616296083.jpg
34 KB, 303x400
Nie wiedziałem, żę w polszy tyle furrów i poniaczy. W sumie to mi sie podoba.
>>
>>663478315
to wypierdalaj
>>
>>663482178
Tak jest, Polacy na /b/ to znakomity przekrój polskiego społeczeństwa...
>>
Amerifat here. i was in poznan (spell check) a few years ago. there was a tall mutli story round building with a club and strip club in it. anybody know the name?
>>
>>663482071
>>
File: 1452377903320.gif (2 MB, 250x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452377903320.gif
2 MB, 250x250
>>663481946
>>
>>663482592
Melody Gentlemen's Club? Only one I know in Poznań, but I'm not form there
>>
>>663482592
I doubt anyone will tell you that. This thread is raid of children being edgy, talking shit about nothing. Big facepalm.
>>
File: xDDDDDDD.png (39 KB, 856x488) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
xDDDDDDD.png
39 KB, 856x488
ah
>>
>>663482592
It was a church
>>
Dobra, przyznać się, nikt nie patrzy - który lubi dzieci?
>>
File: 1432311667187.jpg (205 KB, 701x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432311667187.jpg
205 KB, 701x800
aaa discord się zjebał
>>
File: 2032_9573.jpg (68 KB, 328x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2032_9573.jpg
68 KB, 328x300
>>
File: 1432990461683.jpg (106 KB, 655x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432990461683.jpg
106 KB, 655x800
>>
>>663483309
no it was a tall round story building with windows all around. it had an elevator in the middle that took you up to the clubs
>>
File: fuck this thread.webm (652 KB, 390x276) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fuck this thread.webm
652 KB, 390x276
>>663474164
najgorszy temat od bardzo długiego czasu. Poważnie wolałbym siedzieć w shota loli i innych chujozach niż uczestniczyć w tym bagnie

wypierdalać z mojego /b/ kurwy głupie
>>
File: 1435596724700.jpg (133 KB, 1280x802) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1435596724700.jpg
133 KB, 1280x802
>>
File: 1399154029614.gif (3 MB, 283x204) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1399154029614.gif
3 MB, 283x204
What's up broski's
How do you like your new dictatorship?
Still not planning to become a country of civilised human beings? That's cool
>>
Furloszki dla ludu
>>
>>663483318
te Stonoga, na torze poszukaj
>>
>>663484463
Dictatorship? What the fuck are you talking about faggot?
>>
>>663480878
palce*
>>
File: BigBlueEyes.jpg (148 KB, 1024x642) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
BigBlueEyes.jpg
148 KB, 1024x642
>>663484246

Fixed that for ya.

You're welcome.
>>
>>663484952

>Fuck off.
>>
File: absolutely disgust.jpg (118 KB, 428x378) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
absolutely disgust.jpg
118 KB, 428x378
>>663482178
pewnie to że kilku zjebanych gimbusów rpi ze sobą udająć cweli ma jakis związek z rzeczywistą liczbą dzieci dotkniętych autyzmem w tym biednym kraju

tyle czasu katowali i nawet na wolnosci musimy sie za własny naród wstydzić
>>
File: 50dissapointCent.gif (987 KB, 271x226) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
50dissapointCent.gif
987 KB, 271x226
>>663482592
dude, you should just close this thread.
it's a bunch of 15 year olds rping and talking about faggot furry shit
>>
>>663476104
>>
>>
>>663482747
Robinie! Do fapmobilu!
>>
File: QR95403_01.jpg (100 KB, 720x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
QR95403_01.jpg
100 KB, 720x960
I share it because I once cared about /b. I once cared about this girl. She abused me and cheated on me for the past months with a friend. I am so pissed.. https://www.dropbox.com/s/0pfjq898miysvdr/15.1_16.rar?dl=1 Fuck her. 14
>>
File: 1435605162871.jpg (79 KB, 554x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1435605162871.jpg
79 KB, 554x800
>>
>>663486144
How does one view this?
>>
File: 1435610257927.jpg (187 KB, 1280x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1435610257927.jpg
187 KB, 1280x960
>>
File: 1435965298506.jpg (146 KB, 1200x772) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1435965298506.jpg
146 KB, 1200x772
>>663486144
nie klikać! groźny wirus watykańczyk
>>
File: 1436379221704.jpg (116 KB, 1280x992) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436379221704.jpg
116 KB, 1280x992
>>
File: 1438671511739.jpg (155 KB, 831x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438671511739.jpg
155 KB, 831x1080
>>
>>
>>663474164
>2016
>not speaking English

What the fuck faggot?
>>
>>
>>
File: image.jpg (58 KB, 936x504) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
58 KB, 936x504
Pony please, not furry shit
>>
>>663474164
Someone translate to polish for me please
"Why are you all coming to live in England and why do you have no roads in Poland?
>>
>>663488696
No ponies for untermensch
>>
File: 1439061281213.jpg (201 KB, 960x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439061281213.jpg
201 KB, 960x1280
>>
>>663488933
Both are bullshit.
You licke muslim's dirty dick in your ass? I hope so
>>
>>663488416
prob a retard or kid
>>
>>663488933
"dlaczego wszyscy przyjeżdżacie mieszkać do Anglii i dlaczego nie macie dróg w Polsce?"
>>
File: 1451159419693.jpg (47 KB, 321x460) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451159419693.jpg
47 KB, 321x460
Serio? Tak wyglądają polskie tematy? Jest gorzej niż myslałem
>>
>>663489601
bo to temat 10latkow
>>
Kurwa gdzie mój KA-RA-CZAN
>>
File: 1418525062523.jpg (67 KB, 814x1262) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1418525062523.jpg
67 KB, 814x1262
>>
>>663489819
to. oddajcie mi go
>>
File: 1423978560677.jpg (98 KB, 900x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423978560677.jpg
98 KB, 900x720
>>
benis:DDD
>>
JP2GMD
P
2
G
M
D
>>
File: image.jpg (363 KB, 1280x1803) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
363 KB, 1280x1803
Ebin
>>
File: 1439325309703.jpg (657 KB, 842x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439325309703.jpg
657 KB, 842x1024
>>663484463
like the USA?
>>
ciekawe czy moja fur nitka będzie jeszcze jeździć na kabaczku jak wstanie
>>
File: image.jpg (139 KB, 680x850) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
139 KB, 680x850
Pretty ebin
>>
>>663474164
Indonesia here, your flag is upside-down.
>>
>>663489915
Ponoć mati nowe zabezpieczenia dojebał ale jakoś nie chce mi się w to wierzyć
>>
>>
>>
>>
>>
>>
File: jp22.png (459 KB, 796x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jp22.png
459 KB, 796x1000
Za mało papieża tu macie.
>>
>>663493002
Tylko na tyle stać karachany?
>>
>>
>>663493092
Karachan jest dla pedałów
>>
No i przez pisiory mamy spierdolony rating. Dolar up. euro up. Kurva normalnie powinien byc zakaz glosowania dla wszystkich mlodszych niz 40lat, a i cenzus majatkowy by sie przydal. a nie pierdolony slumsy wybieraja takich kuriwszonów.
>>
>>663474164
Why is the Polish language so fucking autistic?
>>
>>
>>663493384
It's not autistic but some retards use it in autistic ways
>>
File: 1409858280444.jpg (111 KB, 640x1136) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1409858280444.jpg
111 KB, 640x1136
1/?
>>
najwyższy czas zeby ujawnily sie jakies polskie trapy CO
>>
File: image.jpg (188 KB, 1280x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
188 KB, 1280x1280
>>
2/?
>>
>>
>>663493764
More like this pls
>>
File: 1407259334263.jpg (87 KB, 640x1406) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1407259334263.jpg
87 KB, 640x1406
3/?
>>
>>663493798
bump kurewa
>>
File: 1407298340046.jpg (311 KB, 1536x2048) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1407298340046.jpg
311 KB, 1536x2048
4/?
>>
File: image.jpg (113 KB, 640x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
113 KB, 640x360
4/?
>>
File: 1407260674677.jpg (165 KB, 393x605) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1407260674677.jpg
165 KB, 393x605
5/?
>>
File: 1407304338171.jpg (118 KB, 799x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1407304338171.jpg
118 KB, 799x1200
6/?
>>
>>663474164
KURWA DZIWKA PIZDA SZMATA
>>
File: 1409278786852.jpg (48 KB, 430x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1409278786852.jpg
48 KB, 430x720
7/?
>>
>>663474164
Io amo polonia
>>
File: 1436460665965.png (330 KB, 1200x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436460665965.png
330 KB, 1200x1200
>>
>>663493941
to facet, było w trap tredzie

oficjalnei jestes klozetowym homoseksualista
>>
>>663490932
>>
SOM TU JAKIES TRAPY CEDEKI I INNE BOI PUCIE?
>>
File: 1409771288023.jpg (38 KB, 440x586) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1409771288023.jpg
38 KB, 440x586
>>663493933
8/?
>>
File: ApplebloomDatBod!.png (831 KB, 562x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ApplebloomDatBod!.png
831 KB, 562x768
>>
File: 1452791684354.gif (175 KB, 683x683) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452791684354.gif
175 KB, 683x683
>>663494323
>>663490932
>>
File: image.jpg (50 KB, 398x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
50 KB, 398x400
Z jakiego to animee????
>>
>>663479115
tag
>>
>>
>>663494633
masz już discord?
https://discord.gg/0aqjdhNMy2ELRkmo
>>
File: 1409522629837.jpg (43 KB, 450x674) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1409522629837.jpg
43 KB, 450x674
>>663494301
zdj już usunięte z fap folderu. thx!
>>
>>663494444
ja jestem
>>
>>663494473
Yes keep posting m8 this is good shit
>>
File: image.jpg (54 KB, 587x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
54 KB, 587x600
>>663494323
Wiecej takich Twilight plox!!!!1!!!
>>
File: 1409317558018.jpg (78 KB, 711x1066) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1409317558018.jpg
78 KB, 711x1066
?/?
>>
>>663494444
to óczucie gdy karaluchany nie docenia poczwórnych kładuf
>>
>>663494746
mam
>>
>>663494821
jakies zdjecia? oc
>>
>>663494444
sam siebie witnesuje becouse fuck you polskie karaluchy
>>
>>663480282
>2017
>plapolaki wala konia
>wala do jpg
>>
>>
File: 1409305134623.jpg (102 KB, 599x803) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1409305134623.jpg
102 KB, 599x803
11/?
>>
>>663495188
>check'd
>>
>>663495280
otoz to
>>
>>663474164
HEIL HITLER
>>
File: 1409516731507.jpg (341 KB, 1600x1190) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1409516731507.jpg
341 KB, 1600x1190
12/?
>>
>>663474164
It's time for another invation of Poland
>>
>>663495411
Dubs got
>>
>>663494821
ile lat? skąd?
>>
File: 0 (6).jpg (5 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
0 (6).jpg
5 KB, 480x360
Zawsze gnije z wykopków którzy siedzą na 4henie i czują się przez to tacy elitarni i tacy znawcy ciemnej strony internetu,
Pewnie robicie wrażenie na kolegach gdy tłumaczycie im te słynne hehe memy
>>
>>663495570
Bumping
>>
File: 1409512488716.jpg (86 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1409512488716.jpg
86 KB, 640x640
13/?
>>
>>663495602
Bumping through
>>
>>663495647
Check these dubs
>>
>>
>>663495704
Check em
>>
File: hitlercat.jpg (19 KB, 370x359) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hitlercat.jpg
19 KB, 370x359
>>663474164

I'd like to buy a vowel.
>>
File: dwahzuC.gif (1 MB, 916x544) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dwahzuC.gif
1 MB, 916x544
>>663494444
>>
File: 1391212759570.jpg (218 KB, 561x849) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1391212759570.jpg
218 KB, 561x849
naprawdę wolicie te rysunki psów od takich cycków?
>>
File: Qednexl.jpg (159 KB, 1100x902) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Qednexl.jpg
159 KB, 1100x902
>>
>>663495741
Rolling
>>
>>663494444
Quads checked
>>
>>663494821
odezwij sie ty chuju, a nie szczujesz a potem uciekasz
>>
>>663495906
Roll
>>
>>663495859
ja wole kobiece kutaski
>>
>>663495997
Check em
>>
File: doopa.jpg (54 KB, 482x747) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
doopa.jpg
54 KB, 482x747
>>663495516
>>663495991
lubuskie hir :3
>>
File: w9ATnx3.jpg (772 KB, 2560x1600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
w9ATnx3.jpg
772 KB, 2560x1600
>>663495333
nawet mi tripsów nikt kurwa nie sprawdził
>>
>>663495946
finally kurwa
>>
>>663495333
Trips checked
>>
>>663496110
Sausage? Check em
>>
>>663496071
łooo ho ho ho

rozjebales system synku

proszę o więcej i jakis kontakt mailowy
>>
>>663495333
checked and keked
>>
>>663496244
Dubs checked
>>
>>663474164
Polan can't into spaceings
>>
>>663496286
Check em
>>
kara już jeździ tak to tu tylko zostawie
>>
>>663496244
jestem na tym czacie https://discord.gg/0aqjdhNMy2ELRkmo
email futarity małpa horsefucker.org
>>
File: 1395586802451.jpg (116 KB, 897x897) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1395586802451.jpg
116 KB, 897x897
>>663496059
ehhh to ja ide gdzie indziej.

do widzienia

<>
>>
>>663496413
dzięki opie. już podbijam moją futrzakową nić :3
>>
>>663496219
ty jestes botem czy po prostu nowotworem?
>>
File: 1449414746309.jpg (797 KB, 1506x1645) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449414746309.jpg
797 KB, 1506x1645
>>663496071
hmm...
>>
File: jebałbym.png (1 MB, 904x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jebałbym.png
1 MB, 904x1280
>>
>>
Hej anony też się cieszycie że niemki są jebane przez ciapatych? Merkel robi dobrą robotę bo rozpierdoli niemcy na amen. Macie może adres tusko-zdrajcy w pl?
>>
>>
4hen to elitarna strona
>>
>>
File: 1451251423791.jpg (260 KB, 900x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451251423791.jpg
260 KB, 900x720
>>
>>663497270

spierdalaj biała zmazo

BLACKPOWER4LYFE
>>
File: 1438920225038-0.jpg (135 KB, 1171x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438920225038-0.jpg
135 KB, 1171x1280
>>663497509
nie tak elitarna jak kwejk
>>
>>663474164
Wassup Polefags. I'm American but you're my favorite empire in Civ 5.
>>
File: ewVoLkK.jpg (250 KB, 1128x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ewVoLkK.jpg
250 KB, 1128x1200
>>
>>
Ha ha black power haha dzisiejsi murzyni w cywilizowanym swiecie to pra wnuki czarnych debili którzy dali się złapać na swojej afrykanskiej ziemi w sieci albo oddali ich wodzowie plemienni za garść ryżu bo byli debilami do potęgi a genów nie oszukasz stulejarzu
>>
>>663497725
Thanks man!
>>
>>
File: 1451608580763.jpg (101 KB, 853x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451608580763.jpg
101 KB, 853x1280
>>
>>663497955
ale majo fajne kutaski
>>
>>663497955
Dubs checked
>>
>>663498184
cuck
>>
>>663498539
Check em
>>
>>663497955
Yeah, sorry. I don't speak your gibberish
Try using a language that isn't shit
>>
Nie mogę uwierzyć że ten gówniany thread dalej tu jest, od trzech godzin. Ale z was zjebane furro-gejo-wiesniaki
>>
>>663499056
Like English?
>>
>>663499056
What the fuck did you expect in a polish thread?
>>
https://www.youtube.com/watch?v=n--mf4fGfkg
HUJ WAM W PIZDE!
>>
>>663499056
A tam, spadaj stulejarzu. Nawet nie da się przetłumaczyć na angielski tego słowa, tak zajebiscie umiemy przeklinać
>>
>>663499311
Dubs got
>>
hermy to pedalstwo
>>
>>663494444
kłads czeked
>>
>>663499851
no i co z tego xD
penis jest pyszny i dojce też są spoko
>>
O kurwa. Janusze dorwały się do 4chana. To miejsce jest już stracone.
>>
Czemu tylko 150 obrazkow???
>>
>>663500404
404 checked
Thread replies: 245
Thread images: 151
Thread DB ID: 414406[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.