[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Svenskar? :)
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.
The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood.
Only a fool would take anything posted here as fact.
You are currently reading a thread in /b/ - Random

Thread replies: 96
Thread images: 49
File: 642.jpg (84 KB, 481x561) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
642.jpg
84 KB, 481x561
Svenskar? :)
>>
File: 1395565084755.jpg (10 KB, 280x274) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1395565084755.jpg
10 KB, 280x274
>>563670361
No... Fuck off
>>
Den tjejen går på min skola... wtf...
>>
File: kamm.gif (34 KB, 296x246) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kamm.gif
34 KB, 296x246
varför inte en KAMRAT-tråd =)
leta heta brudar, trolla peddos osv?
>>
File: 1132.jpg (94 KB, 715x539) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1132.jpg
94 KB, 715x539
>>563670660
jasså?:P het liten slyna ju hehe samma brud här
>>
>>563670951
känner du henne? eller bara hittat henne online?
>>
File: 1217876.jpg (13 KB, 238x202) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1217876.jpg
13 KB, 238x202
Börk Börk.. lilla phaggots
>>
Hey niggers is it true I can get kebab pizza there?
>>
>>563670361
Nah, she looks Slavic.
>>
File: aaa.jpg (143 KB, 485x532) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
aaa.jpg
143 KB, 485x532
>>563671241
hittat online :)
>>563671392
ye
>>
>>563671492
Noice. Anything I should be aware of as an Americunt visiting?
>>
File: PHOTO134.jpg (76 KB, 418x553) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
PHOTO134.jpg
76 KB, 418x553
>>563671676
swedish people are afraid of human contact, if u dont make them drunk.
>>
>>563671492
Kan du ge mig hemsidan du hitta henne på? For science...
>>
File: IJ09.jpg (85 KB, 441x561) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IJ09.jpg
85 KB, 441x561
>>563672661
Haha jag minns tyvärr inte ^^ bara sparat bilderna men va väl typ bilddagboken, emocore eller här jag hitta dom :)
näst sista bilden här
>>
>>563672112
>>563672112
How do your men keep that economy afloat when they're getting shafted so hard by the feminists? Haven't they all given up on manhood? Is immigration the only reason you're still functioning?
>>
Usssch OP, så vacker! Du har det #1 älskvärd anseelse och en utmerkt kroppen!
>>
>>563670361
Pls be Muslim
>>
File: 1379522712757.jpg (4 KB, 126x122) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1379522712757.jpg
4 KB, 126x122
fyfan vad cancer ni är, ta livet av er
>>
>>563672876
Not everyone is dumb enough to be a feminist. They just make a lot of noice, but doesn't accomplish anything...
>>
File: 3MJTWDB.jpg (94 KB, 480x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
3MJTWDB.jpg
94 KB, 480x640
>>
File: 19903.jpg (63 KB, 443x567) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
19903.jpg
63 KB, 443x567
>>563672661
sista på henne :)
>>
>>563670361
Sorry, I don't speak feminist
>>
>>563674062
fap fap fap

förlåt
>>
>>563671676
Nothing special really, where in sweden do you have in mind?
>>
File: bebo1.gif (4 MB, 400x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bebo1.gif
4 MB, 400x300
>>563674273
postar lite mer svenska brudar då? :)
>>563673883
fortsätt!
>>
>>563670361
Guys, tredje dagen som arbetslös har börat, är sad som fan. Allt är så sjukt tomt. Jag surfar, spelar spel sen käkar jag resterna från gårdagens middag, ska det verkligen vara så här? Någon som har några sköna tips på skit man kan göra som arbetslös? inb4 get a job
>>
File: 3.jpg (113 KB, 555x1027) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
3.jpg
113 KB, 555x1027
>>
>>563674809
no thanks fbi
>>
File: bebo...gif (4 MB, 400x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bebo...gif
4 MB, 400x300
>>563674769
posta svenska tjejer på /b/ ?
försök hitta nått intresse annars eller gå med i någon förening kanske
>>
>>563675274
fuck it, blir lite tjejer från min facebook då. Kanske möter någon bekant här så blir det kul :)
>>
File: ConceptArt3.png (4 MB, 4000x2600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ConceptArt3.png
4 MB, 4000x2600
>>563674769
Börja med en hobby! Har du några talanger som du tycker är kul att hålla på med? Själv målar jag och skriver musik på fritiden
>>
File: elllen.3.png (2 MB, 1594x898) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
elllen.3.png
2 MB, 1594x898
>>563675532
Hehe nice:P hon var jävligt söt hon :)
jag fortsätter posta tills mina brudar är slut :P
>>
>>563675548
Fucking love singing man, har en polare som ville att jag skulle göra vocals till hans producerade musik. Kanske är något man borde ordna
>>
File: 23..gif (2 MB, 300x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
23..gif
2 MB, 300x200
>>
>>563675661
>>
>>563671492
var den du hitta bro?
>inb4 newfag
>>
>>563675697
Exakt! Har du gjort nått annat som man kan lyssna på?
>>
File: 22..gif (1 MB, 300x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
22..gif
1 MB, 300x200
>>563675938
se
>>563672818
>>
>>563675661
wiho
>>
>>
>>563676005
nej, finns väl egentligen ingenting inspelat av mig sedan typ 9an i grundskolan då jag gick i en skola me musikinriktning
>>
>>563676047
Jag pratar inte svenska, but sauce?
>>
File: Ellen.jpg (147 KB, 927x572) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Ellen.jpg
147 KB, 927x572
>>
önskar man kunde se någon bild av någon slyna från min stad någon gång...
>>
>>563676527
Vart bor du då?
>>
>>563676182
Aja, men har din polare sagt att du ska sjunga får du ju göra det. Simpelt
>>
>>563676689
Mjo, har snackat om det mycket, har kollat lite på melodier och shit, blir väl av så småningom
>>
>>563676209

bebo <- Nick
Ellen <- Real name
kitzy <- gifyo
>>
>>563676209
>>563676213

i upload pics of ''real'' girls, not models or anything.
>>
File: bebp.gif (3 MB, 415x415) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bebp.gif
3 MB, 415x415
>>
>>563676581
östersund, världens tråkigaste stad
>>
>>563673013
Var inte så edgy, du kan skära dig.
>>
>>563677057
Bor i utkanten av stockholm. Har egentligen bara koll på huvudstaden samt göteborg hur det egentligen står till. Har varit i Östersund under mina tidigare dagar dock.
>>
File: ellen..gif (2 MB, 400x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ellen..gif
2 MB, 400x300
>>
File: 00000.gif (2 MB, 400x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
00000.gif
2 MB, 400x300
Varför ingen mer som postar brudar?
Klart ni har bilder ju... alla sparade väl sen MSN osv?:)
>>
>>563677216
Aja, bodde i stockholm för ett tag sen. Dock bara fem år
>>
>>563677585
Har rensat datorn mååånga gånger. Har postar lite från mina FB-vänner istället jö
>>
>>563670361

shoo
>>
>>563677585
Msn trenda aldrig riktigt här... så nej har inget.

men fortsätt gärna posta ;)
>>
File: 1403046458789.gif (2 MB, 250x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1403046458789.gif
2 MB, 250x250
>>
File: 001.gif (3 MB, 400x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
001.gif
3 MB, 400x300
>>563677862
haha okej :(
ja det ska jag :)

>>563678048
har du mer med bebo? :) tror jag har nästan allt dock
>>
Ingen svenne cuckold här?
>>
File: ohhoe.gif (1 MB, 300x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ohhoe.gif
1 MB, 300x200
>>
File: 00j2.gif (1 MB, 222x166) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
00j2.gif
1 MB, 222x166
>>
File: 1403044559759.jpg (463 KB, 1468x1177) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1403044559759.jpg
463 KB, 1468x1177
>>563678181
nope, har denna dock
>>
File: 44g.jpg (213 KB, 700x499) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
44g.jpg
213 KB, 700x499
>>563678940
Jag som pysslat ihop den ju haha :p
>>
File: pussy.jpg (178 KB, 600x488) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pussy.jpg
178 KB, 600x488
>>
File: 2cntnch.jpg (607 KB, 800x1067) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2cntnch.jpg
607 KB, 800x1067
>>
>>
File: 0dD7EJscPLg (1).jpg (54 KB, 604x604) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
0dD7EJscPLg (1).jpg
54 KB, 604x604
>>
File: pennnnnny.jpg (90 KB, 1200x897) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pennnnnny.jpg
90 KB, 1200x897
>>
>>563674769
3 dagar, grattis, jag har suttit här i några månader nu.
Att sticka ut o handla en gång i veckan är nästan det enda man kommer ut.
>>
>>
>>563674769
Gör något kreativt. Skriv något, lär dig ett instrument, träna. Så länge du inte bara sitter och degar framför datorn hela dagarna.
>>
>>563678181
OJJJJJ!!!!

En annan bild av en Erica från hennes Tumblr, ericaelly.tumblr.com. Ungh, fulländ!!!
>>
>>563671489
implying there arent like 200k+ slavs living in sweden.
>>
File: 6qLSSWm.jpg (113 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
6qLSSWm.jpg
113 KB, 640x480
>>
File: p3nny.jpg (132 KB, 640x391) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
p3nny.jpg
132 KB, 640x391
>>
>>
>>563680365
I read that as slaves and was almost confused for a second.
>>
File: 392B0590-600x523.jpg (16 KB, 600x523) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
392B0590-600x523.jpg
16 KB, 600x523
>>
File: kik--snyggpenny.jpg (122 KB, 717x508) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kik--snyggpenny.jpg
122 KB, 717x508
>>
>>
>>563676213
I know this girl.
>>
>>563681771
ok..
>>
>>563681768
damn those are some pretty tits
>>
File: PENNNY.jpg (196 KB, 1195x1600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
PENNNY.jpg
196 KB, 1195x1600
>>563681771
berätta lite om henen då och hur du ''känner'' henne haha :)
>>
>>563670889
Jag har slutat att använda den jävla skiten, får fan mer meddelanden av killar än jag får av tjejer. And no i'm not gay. Men annars är det ganska lätt att hitta tjejer där, Prata bara med dom i några dagar och säg att dom är snygga och bla bla bla sedan är det bara att fråga efter lite nakenbilder. Lätt som en plätt.
>>
>>563675274
I was half expecting her to transmute something...
>>
File: 1402000861895.jpg (40 KB, 600x799) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1402000861895.jpg
40 KB, 600x799
>>563670361
Live free

http://Julia.edgimoco.com
>>
>>563674465
Göteborg at the university.
>>
>>563681974
>>
>>563672876
dude. sweden is collapsing due to all immigration. it will cost 48 billion kr just to have the propper administration and stuff for the immigration service. and the feminazi almost have me give up on manhood or make me move elswhere.
>>
>>563683742
Bullshit dude. The people here on 4chan obviously have no idea what the immigration is like in Sweden. We are not collapsing in any way
>>
>>563683742

har fan inga problem, mycket immigration och usel immigrationspolitik.. feministerna gör knappt något, de har fortfarande mindre lön för de inte kan utföra samma fysiska uppgifter som vi män kan. Jobbar just nu, bra lön och nöjd som fan! tillslut så blir det väll lugnare med immigration
>>
>>563684627
Alla har så stört vrickad syn på hur immigranterna behandlas i sverige och hur vi behandlas av dem, jävla /b/
Thread replies: 96
Thread images: 49
Thread DB ID: 10598[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.