[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Noen Norske her i kveld ?
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.
The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood.
Only a fool would take anything posted here as fact.
You are currently reading a thread in /b/ - Random

Thread replies: 299
Thread images: 109
File: index.jpg (5 KB, 263x191) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
index.jpg
5 KB, 263x191
Noen Norske her i kveld ?
>>
>>558136492
vestfold
>>
Ingen ? :D
>>
Stop talking about burning churches guys.
>>
>>558137195
nei
>>
>>558137152
Står til ? østfold her
>>
File: church.jpg (9 KB, 200x150) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
church.jpg
9 KB, 200x150
>>558137283
too late :S
>>
>>558137643
Ohh you!.
>>
File: vargvikernes.gif (658 KB, 200x160) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
vargvikernes.gif
658 KB, 200x160
kirkebranner
>>
File: images.jpg (8 KB, 269x187) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
images.jpg
8 KB, 269x187
>>558137883
:D
>>
File: wdasd.jpg (196 KB, 1773x995) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
wdasd.jpg
196 KB, 1773x995
tja gutta, skal vi gjøre det vanlige? noen requests?
>>
>>558138638
jepp jepp :) har du noe fra sogn og fjordane ?
>>
File: 135750043055.jpg (143 KB, 612x612) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
135750043055.jpg
143 KB, 612x612
>>
>>558138638
har jo akkurat vært slottsfjell så hva med tønsberg ?
norges eldste by :)
>>
File: 134549639075.jpg (465 KB, 2048x1365) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
134549639075.jpg
465 KB, 2048x1365
>>558139016
nope har faktisk ingenting derfra :(
>>
>>558138638 tone damli pls
>>
File: Anneli3.jpg (253 KB, 2048x1365) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Anneli3.jpg
253 KB, 2048x1365
>>558139247
har ingen wins i tønsberg, bare faceshit
>>
>>558138638
Nokon dristige bilete frå Ørsta kanskje?
>>
>>558138638
senja og troms!
>>
>>558139016
>>558139058
>>558139334
this is what i like about norwegian threads
>>
>>558138638
Drammen!
>>
jaja, det er igang :D
>>
File: Anneli2.jpg (43 KB, 527x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Anneli2.jpg
43 KB, 527x480
>>558139680
>>
Russ folder!
>>
File: P7140181.jpg (200 KB, 1024x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
P7140181.jpg
200 KB, 1024x768
>>558139484
surely
>>
>>558138638
Trondheim
>>
File: sdwafasda.jpg (206 KB, 1074x1169) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sdwafasda.jpg
206 KB, 1074x1169
>>558140176
>>
>>558138638
>>558139887
Drammen win please
>>
>>558136492

You can't simply stick consonants together and expect us to believe it is a real language.
>>
you fucking legend
>>
>>558138638
Oslo, din neger
>>
>>558140008
good request Russ er alltid gøy!
>>
File: Hanne.jpg (58 KB, 466x620) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Hanne.jpg
58 KB, 466x620
Molde
>>
>>558140701
>>
File: 1400452902280.jpg (117 KB, 800x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1400452902280.jpg
117 KB, 800x600
>>558140910
>>
File: KF(3).jpg (32 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
KF(3).jpg
32 KB, 400x400
>>558140867
Syns alltid hun ligna så jævlig på hun her
>>
>>558138638
Ikje noge fra Stavanger? Overraskande...
>>
File: 1524091196.jpg (50 KB, 980x735) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1524091196.jpg
50 KB, 980x735
Mr. Staysmann
>>
File: img_7892.jpg (719 KB, 1632x1632) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
img_7892.jpg
719 KB, 1632x1632
>>558138638
helene, kristiansand? or anything kristiansand
>>
File: hurrr.png (267 KB, 480x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hurrr.png
267 KB, 480x480
>>558138638
hva med å lage en torrent for hele skiten? ;)
>>
>>558141286
det har du jaggu rett i :P
>>
>>558138638
Noen wins fra Ørsta eller Molde?
>>
>>558141474
Enig med du
>>
>>558141095
>>
>>558141474
skjer ikke at jeg gidder å laste opp 2.8gb med bilder og noen filmer
>>
>>558138638

Lillestrøm!
>>
File: skjer ikke.jpg (44 KB, 355x481) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
skjer ikke.jpg
44 KB, 355x481
>>558141870
forgot photo
>>
>>558141870
>skjer ikke at jeg gidder å laste opp 2.8gb med bilder og noen filmer

Det tar jo null komma svisj på fiberlinja du ikke har.
>>
>>558141870
haha :P skjønner deg faen så godt :P
>>
>>558141458
>captcha 420
>>
I wish
>>
>>558136492
nei
>>
Onskyld !
>>
Tromsø, er i Oslo atm.
>>
>>558142104
flott
>>
>>558141870
Er helt innafor det da.
>>
>>558140279
er hun norsk?
>>
>>558141870
Bor du i en hule? Tar jo ikke lange tiden, det.
>>
>>558138638
Molde, vær så snill
>>
>>558136492
French lost in Norway here /o/
>>
>>558138638
>>558141458
>>558142065
moar kristiansand?
>>
hønefoss!
>>
>>558142359
Good place to feel lost :P
>>
File: rune rudberg.jpg (26 KB, 575x431) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
rune rudberg.jpg
26 KB, 575x431
>>558137152
Hvor i vestfold? Tønsberg her.
>>
>>558138638
SKI! FRA SKI! PLEASE!!!

Er fra oppegård, så hadde vært lættis.
>>
File: 135626963747.jpg (74 KB, 480x730) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
135626963747.jpg
74 KB, 480x730
>>558141919
lillestrøm
>>558142306
om tone damli er norsk? ja sist jeg sjekka.
>>
File: ptlor.jpg (50 KB, 720x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ptlor.jpg
50 KB, 720x480
>>558141919
Noen fra Lillestrøm, Skedsmo eller Gjerdrum her?
>>
>>558138638
Hønefoss da for faen
>>
>>558142569
Indeed :3
Nice views, nice hiking places and all
Too bad I got there when students left for vacations
>>
>>558141919
Slenger meg p? Lillestr?m ass! (spesifikt R?lingen)
>>
>>558140279
Er det der tone damli?
>>
File: 20130405_205634.jpg (2 MB, 3264x2448) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
20130405_205634.jpg
2 MB, 3264x2448
>>558141870
Da får du gjerne uppe en del her og nå, for den samlinga vart jeg nysgjerrig på
>>
File: 135626963781.jpg (145 KB, 477x639) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
135626963781.jpg
145 KB, 477x639
>>558142734
samme piken
>>
har noen bilder å dele, men det blir CP.
>>
>>558142734
eh, det der ser ikke mye ut som damli.
hvordan vet/ser du det?
>>
>>558141919
Slenger meg p? Lillestr?m ass! (spesifikt R?lingen) hadde v?rt konge
>>
>>558138638
Hønefoss, brethen
>>
I'm 1.76. Do I have a chance with Nord girls?
>>
>>558142995
Dropp de nakne, da. (Lett)kledd er lovlig som fan, mann
>>
Hey, Norwegians, why don't you go ahead and suck my dick. You fuckheads.
>>
Noen fra hønefoss?
>>
>>558141919
Slenger meg p? Lillestr?m ass! (spesifikt R?lingen) hadde v?rt helt konge
>>
>>558143005
trust me nigor jeg har gjort science på den shitten her, se trusa hennes på det bildet her.
>>
>>558143178
only if thats the sice of ure cock
>>
>>558143178
Sure, get buff. With the tall ones? No, not at all.
>>
File: 13416778695.jpg (24 KB, 600x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
13416778695.jpg
24 KB, 600x375
lillestrøm, har mye bilder på lillestrøm men lite wins, så feel free folkens til å poste.
>>
Noen må bare confirme at tone damli har den lille prikken ved navlen. Post noe fra Kristiandsand?
Lillesand her
>>
>>558143348
ma niqqa. sava.
takk
>>
File: 1390604894968.jpg (39 KB, 453x440) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1390604894968.jpg
39 KB, 453x440
>>558143810
Helvete, jeg tror jeg har knulla hun der
>>
File: IMG_3010.png (1 MB, 640x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_3010.png
1 MB, 640x960
>>558143189
Finnmark bitch, ex.
>>
File: 136017623969.jpg (29 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
136017623969.jpg
29 KB, 640x640
>>558144002
kaster meg på finnmark!
>>
File: DSC01183.jpg (708 KB, 2048x1536) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DSC01183.jpg
708 KB, 2048x1536
Grøss
>>
>>558136492
NÅRWÆI WIKINGS
>>
Bergen reporting in.
Høy på smertestillende og ser gamer.
>>
>>558143178
lmao man the average man in Norway are right under 6'0, i dont think they will be very impressed tho.
>>
meeeer!
>>
File: 132621983779.jpg (80 KB, 540x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
132621983779.jpg
80 KB, 540x720
>>558144240
skiiiiiiii bisches
>>
>>558144489
Og gamer*
>>
File: asdasd.jpg (377 KB, 1000x1500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
asdasd.jpg
377 KB, 1000x1500
>>558143348
>>558140279
further proof
>>
File: 132621974943.jpg (54 KB, 720x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
132621974943.jpg
54 KB, 720x480
>>558144574
samme
>>
File: IMG_0577.png (744 KB, 640x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_0577.png
744 KB, 640x960
>>558144240
Mere..av en annen.
>>
File: image.jpg (76 KB, 640x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
76 KB, 640x960
Rælingen tror jeg
>>
File: 132500829237.jpg (25 KB, 375x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
132500829237.jpg
25 KB, 375x500
mer ski
>>
>>558144574
Har du navn?
>>
>>558138638
Rogaland! Sandnes, eller stavanger hvis ikke
>>
File: 1384184807287.jpg (134 KB, 980x887) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1384184807287.jpg
134 KB, 980x887
>>558145009
nop, afraid not, men kan starte å poste litt facebook life destroyers sånn at vi får litt navn ut her! god ide mann!
>>
>>558144921
bor i ski jeg
>>
>>558144921
i want to slit her throat and cum on your anan passage
>>
File: 1390242562675.jpg (1008 KB, 1607x2056) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1390242562675.jpg
1008 KB, 1607x2056
>>558145356
>>
>>558145356
har du bildene? som altså ikke er satt sammen til ett?
>>
>>558145356
reported for cp. bad idea to spread or keep this shit
>>
>>558145356
Hahaha, stakkar..får seg aldri jobb nå!!!!
>>
>>558136492
jaa
>>
>>558138638
Hønefoss
>>
>>558145705
ikke cp, var usikker en periode jeg også men så sjekka jeg fakta og not cp.
>>
File: TUIL jenten.jpg (188 KB, 1293x810) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
TUIL jenten.jpg
188 KB, 1293x810
assssssssssssssssssssss
>>
>>558146059
Hva faen tenker disse tøsene?
Sitter å ler meg skakk ihjæl..
>>
Noen som har noe fra Møre og Romsdal?
>>
File: 1395959968416.png (900 KB, 619x617) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1395959968416.png
900 KB, 619x617
hun her, hnnnngg
>>
Hva syntes norske 4chan fags om tægging?
Driver med det selv så, hadde vært gøy å høre fra et annet synspunkt.

Er i Oslo så kan ha vært at dere som bor langs Ski-Skøyen har sett noen av tagsa mine.
>>
File: 1395960092129.jpg (38 KB, 640x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1395960092129.jpg
38 KB, 640x960
>>558146673
og så kommer bazookaene. LEGENDARISKE patter på det hunkjønnet her.
>>
>>558146787
har du bilder?
>>
>>558146787
Tagging er noe dritt, fyfaen det ødelegger for masse gode bygg... Graffiti, eller ingenting
>>
>>558146787
Er du en "gangsta" tagger er du bare retard. Tagging som skikkelig kunst er selvfølgelig bra
>>
>>558146059
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Fire-ars-fengsel-for-seksuell-omgang-med-13-aring-7066021.html
>>
File: 1296925_jpeg.jpg (513 KB, 720x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1296925_jpeg.jpg
513 KB, 720x960
sted ukjent, noen som vet?
>>
>>558145229
Har du bildene av henne separat?
Quota feil bilde.
>>
File: 1296989_jpeg.jpg (46 KB, 503x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1296989_jpeg.jpg
46 KB, 503x960
>>558147121
duely noted, bildet slettet!
>>
File: IMG_0884.jpg (3 MB, 2448x2448) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_0884.jpg
3 MB, 2448x2448
>>558146968
Ja mann.
>>
>>558147603
Ikke nært det beste jeg har gjort, men kun for å vise fram noe.
>>
>>558147603
>>558148002
https://www.youtube.com/watch?v=f9vh3Nfaf3Q
>>
>>558147603
Tagging gir graffiti ett dårlig rykte. Du er en del av pesten med den greia der.
>>
Lillestrøm/Rælingen? Anything?
>>
>>558146921
Sikker på at det er amalie? Kan ikke si det ligner
>>
>>558141095
Liker hvordan det er små barn i bakgrunnen.
>>
Mia, please return next year ;_;
>>
>>558148198
Uten tagging hadde det ikke vært noe graffiti, folk som deg har ikke peiling hva dere snakker om.
>>
File: Skjermbilde.png (171 KB, 1366x736) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Skjermbilde.png
171 KB, 1366x736
>>558146921
Visste det var for godt til å være sant.. Men fy faen hjertet gikk i halsen et øyeblikk
>>
>>558144738
noen som vet hvem noen av disse er, hun ene virker jævelig kjent
>>
den tagginga der ser jo helt forjævlig ut
>>
File: 0561705184.jpg (695 KB, 1952x2592) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
0561705184.jpg
695 KB, 1952x2592
>>558147535
wat fuck faen, da går det bildet i søppla...
>>
>>558145304
Jeg går på Ski vgs oh shit
>>
>>558148923
>sa jo at det ikke var nært bra jævla kødd
>>
File: 1395960691801.png (1 MB, 640x1136) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1395960691801.png
1 MB, 640x1136
>>558149023
>>
>>558149081
Serr, kanskje jeg vet hvem du er da.
Gikk på Flåtestad for lenge siden
>>
>>558149081
lmao bra vi alle er anons da
>>
>>558149023
Hønefoss? Veronica?
>>
>>558142461
>>
File: Mariell Nes.jpg (182 KB, 540x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Mariell Nes.jpg
182 KB, 540x960
>>558149227
bæærum
>>
File: juni juli 2013 501.jpg (2 MB, 1936x2592) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
juni juli 2013 501.jpg
2 MB, 1936x2592
>>558144885
Navn?
>>558142742
>>
mer tone damli!
>>
>>558149824
god ide!
>>
>>558149824
>>
må høre, noen fra kongsberg?
>>
File: splash.jpg (75 KB, 977x549) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
splash.jpg
75 KB, 977x549
>>558150116
noen som hadde giddi å justert dette bildet litt slik at det blir bedre?
>>
>>558149630
hvor mye kuk tror dere voe slukte i russetida?
>>
File: mimmi sofia.png (1 MB, 1212x1075) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mimmi sofia.png
1 MB, 1212x1075
>>558150472
>>
Inte norsk, men bor i Östfold och jobbar i Oslo :)

Shout out to Fredrikstad!
>>
>>
File: 1384186219347.jpg (211 KB, 540x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1384186219347.jpg
211 KB, 540x960
>>558151009
wops linka denne feil, ikke fra kongsberg im afraid
>>
>>558138638
Gjøvik & Toten plz
>>
Ikke noe Drammen altså? :(
>>
noen fra sandefjord?
>>
Flere norske piger tak!
>>
File: 1384167655852.jpg (29 KB, 429x623) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1384167655852.jpg
29 KB, 429x623
>>558151009
sorry hvis jeg totalt drepte bonern din.
>>
>>558151009
sjukt, fant henne på face!
>>
>>558150882
i'm guessing she's super-conscious about how people perceive her, and thus, not much. but what the fuck do i know.
>>
trondheim represent
>>
Moss, østfold!
Var en fyr igår som skrev noe om Rita Najar, hva var greia?
>>
File: 135490310459.png (508 KB, 640x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
135490310459.png
508 KB, 640x960
>>
File: asd.jpg (27 KB, 323x338) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
asd.jpg
27 KB, 323x338
>>558138638
Nordland eller sted ikke kjent for feeeen!
>>
>>558151338
er hun fra kongsberg?
>>
Horten?
>>
File: 1333122022462.jpg (72 KB, 853x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1333122022462.jpg
72 KB, 853x640
ait kan ta en del sted ukjent bilder, hvis noen kjenner igjen noen eller vet hvor de er fra, skrik ut!
>>
File: Hilde1.png (201 KB, 583x602) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Hilde1.png
201 KB, 583x602
>>558152282
nop, det er heller ikke hun her, men hun her heter hilde.
>>
anon-ib doot com slash nor slash res/1119.html hashtag 1119
>>
File: 1361675553466.png (199 KB, 655x607) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1361675553466.png
199 KB, 655x607
>>
>>558153361
Hva er detta?
>>
TRONDHEIM
>>
File: 1333132530991.jpg (262 KB, 768x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1333132530991.jpg
262 KB, 768x1024
Pringles
>>
File: 1399053024942.jpg (48 KB, 640x772) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1399053024942.jpg
48 KB, 640x772
Hyperfull totning her!
>>
File: 1361667250776.jpg (211 KB, 1280x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1361667250776.jpg
211 KB, 1280x800
>>558153624
bokstaver og tall.

Det man sier til Vilda Gunvaldsen Breunig når hun stikker ett stykk finger inn i kjeden er "lol"
>>
>>558153624
Jeg er en svært spesiell hækker som fikk min utdannelse fra cyberdefence i Kina. Jeg kan ALT, spesielt det å komme seg forbi spamfilter med en link. Det er så sykt lett at jeg må bare le litt inni meg.
>>
File: 1347017493315.gif (1 MB, 640x272) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1347017493315.gif
1 MB, 640x272
>>558154223
og gratulerer der drepte du threadn! Da sier jeg godnatt så kan alle skylde på han her for at jeg ikke poster mer.
>>
>>558154280
fail Mathias Rasmusen
>>
File: Skjermbilde3.png (1 KB, 235x26) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Skjermbilde3.png
1 KB, 235x26
>>558153624
>>
>>558154806
Post ett siste bilde fra #request >>558152264
>>
>>558154897
ayy lmao ekke sikkert det er han da
>>
Du hadde en Horten-folder?
>>
File: L3xwMlC.jpg (685 KB, 854x4878) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
L3xwMlC.jpg
685 KB, 854x4878
>>558136492

død over post-feministiske raggiftter!

Norge har blitt et pyseland, skjemmes nesten av å være norsk. Husker dere når plumpo kalte madcon for mokkamenn?
>>
K4z84lMG
ikke vær sånn a :(
>>
File: rfwarfawra.jpg (20 KB, 500x333) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
rfwarfawra.jpg
20 KB, 500x333
>>558155490
>>
Ni norrbaggar är så jävla söta och gulliga.
>>
>>558140279
jøss, tone damli er dritstygg jo! Hører dem kaller henne for a-lags madrassen på voss fordi hun har pult alle fotballguttene der. JÆVLA HOREEEE!
>>
>>558136492
Fjorn kijorg john arne-rriise henrik laarson kringijig jigily fjarn bjork?
>>
>>558138638
Haugesund!!!
>>
File: Greatest.jpg (5 KB, 262x153) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Greatest.jpg
5 KB, 262x153
>>558136492
SuperiorSweden>>Norway
>>
File: 1399307849610.jpg (36 KB, 640x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1399307849610.jpg
36 KB, 640x960
Noen som har noen skedsmojenter? Jeg har bare dette.
>>
File: 1406035209125.jpg (11 KB, 320x350) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1406035209125.jpg
11 KB, 320x350
I'm 183cm
Do I have a chance with nordic girls?

>tfw feel like a manlet compared to you guys
>>
>>558156168
holyshit, jeg tror jeg vet hvem jenta til venstre er...
>>
File: $RNH2MU4.jpg (117 KB, 640x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
$RNH2MU4.jpg
117 KB, 640x960
>>558156168
Fornavn på de?
>>
Oslo her
>>
>>558155950
du er ikke helt god
>>
>>558156268
That's pretty average in Norway, so yes you do.
>>
>>oqFgpR80
>>
>>558156365

posta mer.
>>
File: miriam.jpg (54 KB, 906x700) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
miriam.jpg
54 KB, 906x700
Ser dere hun her? Søt jente sant? Det er hun. Hun er super nydelig og uskyldig, litt sjenert. Det tar tid å bli kjent med henne. Hun bor i stavanger. Hyggelig sjarmerendes jente. Hud hvit som sne med blå glitrende øyne.

Og vet dere hva. Denne jenta har jeg sett naken, og hun hadde en bitteliten penis. Ikke stort større enn en lillefinger. Helt naturlig bare hang den der og dinglet som ett ess i ermet. Ja, jeg kunne se for meg en fremtid med henne.

Men så en dag dro hun på sykehus og kuttet den av...
>>
>>558156573
>>
>>558142598
Samme! Ermagerd, hvor? Husvik her.
>>
>>558156156
HAHAHA vær snill da
>>
>>558156474
Siri og Helene
>>
>>558156927
øøøh, ok..
>>
>>558156927
Navn? Stavanger her
>>
noe fra bergen?
>>
File: 1399308483863.jpg (40 KB, 538x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1399308483863.jpg
40 KB, 538x960
>>558156879
Har bare et til av hu til høyre
>>
>>558157558
faen, skulle akkurat til å poste det
>>
Hi guys, I would like to come to Norway to live and work. I don't mind learning the language, I've been learning Danish for 6 months, so I pretty much understand what you're saying. I currently reside in the UK. Anyone got any tips, where to look for job / how to start? Thanks
>>
File: 1400016777026.jpg (531 KB, 2313x1739) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1400016777026.jpg
531 KB, 2313x1739
Norge er jo veldig feminiserte da. Jeg tipper de fleste i denne tråden er sånn som de der folkene på youtube som har den der videoen hvor de sier unskyld på vegne av alle menn for all voldtekten og det der. Ikke minst hvor mye de tilber det gudoomelig feminine. Hahaha homser.
>>
>>558157821
James!?
>>
Nordmenn er det mest innavla folkeslaget i verden.

Med vennlig hilsen

Erik Ribsskog
>>
File: 138472161369 (1).jpg (169 KB, 492x820) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
138472161369 (1).jpg
169 KB, 492x820
>>558156168
skal poste det jeg har
>>
>>558157362
da vet du kanskje hvem det er da :P Er jo ikke så mange sånne jenter i verden.
>>
File: 137444559031.jpg (62 KB, 717x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
137444559031.jpg
62 KB, 717x960
>>558158039
>>
>>558157898
Tror du ærlig talt folk flest er så hjernevaska? Idiot.
>>
File: 81Ru9NC.jpg (27 KB, 539x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
81Ru9NC.jpg
27 KB, 539x960
>>558158187
>>
>>558157558

Synd, hon till vänster var väldigt söt.
>>
>>558158085
Ser altfor gammel ud te at at kjenne na fra min aldersgruppe/vennekrets
>>
>>558143005
det er hun, og jo, det ser ut som tone
>>
>>558158326
Herlig! Kan du poste navn også?
>>
>>558157957
Nah, sorry.
>>
>>558158326
>>558158517
dette er en av Kjeldsberg tvillingene
>>
File: 7cwZ6W2.jpg (33 KB, 538x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
7cwZ6W2.jpg
33 KB, 538x960
>>558158326
>>
Jeg vil bare si jeg elsker Norge og er faen meg ikke glad i de store traktor lesbene som Siv roll over
>>
File: yohio-2.jpg (42 KB, 435x580) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
yohio-2.jpg
42 KB, 435x580
>>558158002

Bare en helt normal svensk 17år gammel gutt.
>>
Det er forferdelig, at nordmenn bare sitter hjemme i steinrøysa, og ser på, at jeg blir tulla med over alt.

Jeg får ikke rettighetene mine fra myndighetene.

Jeg har nesten ikke penger til strøm eller mat, siden the Jobcentre har tulla med trygda mi.

Jeg har prøvd å varsle om denne uretten på bloggen min, i nesten sju år nå, men det er ingen hjelp å få.
>>
File: 1384281743849.jpg (53 KB, 569x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1384281743849.jpg
53 KB, 569x960
>>558158774
>>
>>558158916
perfection
>>
magnet:?xt=urn:btih:MY7EUTGX425LKF4OZS3OFVGKMQ2AJUVV&dn=anonib&tr=udp%3a%2f%2ftracker.openbittorrent.com%3a80&tr=udp%3a%2f%2ftracker.publicbt.com%3a80&tr=udp%3a%2f%2ftracker.istole.it%3a6969&tr=udp%3a%2f%2fopen.demonii.com%3a1337

for alle dere som vil ha nor wins, bare å laste ned /nor/-fila fra anonib, er på 1.9 gb
>>
>>558157558
Fant et til.
>>
File: 1396612860387.gif (458 KB, 500x283) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1396612860387.gif
458 KB, 500x283
>>558159159
>>
>>558158916
Tenk å bare ligge med henne og kaste henne ut vinduet når du er ferdig. Ikke noe mas fra blondiner dumme som brød, bare puling <3
>>
>>558159373
Ja eller 95.7?
>>
>>558158890
Sikkert fordi trynet ditt er så forbanna heslig å se på.
>>
>>558159413
u wot m8? hva er galt
>>
>>558159413
Ja, fy faen. Han hører til i denne klubben:

https://www.youtube.com/watch?v=K_uRIMUBnvw
>>
>>558155997
henrik larsson was never norwegian
>>
>>558159545
Gikk full retard, glemte at man kan huke av folders ;); );) );)))) ))eheee ;))
>>
File: a0Nme5y.jpg (81 KB, 640x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
a0Nme5y.jpg
81 KB, 640x960
>>558158916
>>
>>558158890
b8
>>
File: bX1NkUx.jpg (51 KB, 538x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bX1NkUx.jpg
51 KB, 538x960
>>558160089
>>
>>558160089
Har du fra Strømmen/Rælingen-området?
>>
File: gSmV13s.jpg (35 KB, 640x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
gSmV13s.jpg
35 KB, 640x960
>>558160370
>>558160540
se på postene mine så finner du helt sikkert noe
>>
File: dW1QBie.jpg (52 KB, 640x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dW1QBie.jpg
52 KB, 640x960
>>558160703
>>
>>558159834
så stygg
>>
File: iselin.png (654 KB, 957x683) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
iselin.png
654 KB, 957x683
>>558160808
>>
File: IwtmqY0.jpg (23 KB, 539x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IwtmqY0.jpg
23 KB, 539x960
>>558161127
>>
Men, jo. Tønsbergensere?

Og hvorfor har jeg ikke sett en 22 juli-thread idag?
>>
>>558161221
Du dumper det her ja
http://anon-ib com/nor/res/344.html
>>
File: wtf.gif (4 MB, 378x292) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
wtf.gif
4 MB, 378x292
Halla, Stian :^)
>>
>>558160876
hva er perfekt for deg a? pic
>>
>>558161538
Hei, Magnus ;^)
>>
File: kXpDApN.jpg (49 KB, 538x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kXpDApN.jpg
49 KB, 538x960
>>558161221
>>
>>558156474
Siri og Celine
>>
>>558161538
Wee o/
>>
>>558161496
det var jeg som starta den tråden...
>>
>>558161740
Stikk.
>>
>>558161848
Helene, ikke Celine.
>>
>>558142742
Victoria Hellstrøm?
>>
>>558162106
Javel.
Er bare litt kjedelig å se de samme bildene om og om igjen, både på 4chan og på anonib
>>
File: twiCbbx.jpg (40 KB, 538x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
twiCbbx.jpg
40 KB, 538x960
>>558161789
>>
er vel ikke noen som har snappene til noen som sender?
>>
>>558138638
Trondheim/trønderlag goooo!
>>
Ålesund reporting in!
>>
Ka faen æ det hæ?
>>
Tønsberg/Målselv-jenter? pls
>>
>>558162559

faen me på tide vi fikk litt representasjon her
>>
File: LrTbjzW.jpg (21 KB, 539x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
LrTbjzW.jpg
21 KB, 539x960
>>558162358
da har jeg ikke mer fra skedsmo :(
>>
File: deal with it.gif (2 MB, 320x454) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
deal with it.gif
2 MB, 320x454
>>558161571
noen som ligner mye mindre på ei prostituerer seg å jeg har dessverre ingen bilder av noen jeg synes er pefekt på mobilen og jeg gidder ikke å søke opp bilder på denne dritten.
>>
>>558162307
ser den
>>
>>558136492
tromsø boi reportin in
>>
>>558163350
Ta av dæ boksa, nissn ska opp i pipa...
>>
>>558138638
Horten please!
>>
>>558138638
gib megaconz full tromsø-mappe plz
>>
Noen som har noe wins på Rita fra Østfold?
>>
>>558162246
sant det, Helene er det...
>>
Noen kåte jenter fra Oslo her i tråden?
Trenger en bj....
>>
>>558138638
Trondheim!
>>
File: 1405985351566.jpg (162 KB, 506x718) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1405985351566.jpg
162 KB, 506x718
Postet i en norsk tråd i går, noen som vet noe om historien bak?
>>
>>558146787
hvis du bare hiver opp tags hist og pist så er du en av de som ødelegger for alle graffitimalere overalt her i landet. tagging er dritt, graffiti er fett.
>>
>>558163160
Hvor fikk du alt fra?
>>
>>558164651
noen fra jentene selv og resten fra kompiser
>>
>>558152939
ugh, aldri likt det bildet der. ekkkkkelt :S
>>
>>558152058

topkek
>>
>>558164354

Bloggerkjerring som ble posta på 4chan. Got mad. Massiv retardasjon i kommentarfeltet hennes,
>>
>>558164354
bumping for interest
>>
>>558163465
mmmm
>>
>>558164354
fy faen as hu der har kutt over begge arma og beina det ser faen nasty ut.. det er fullt
>>
>>558152058
Hu er dritdigg.
>>
File: lolol.jpg (25 KB, 480x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lolol.jpg
25 KB, 480x720
>>558136492
Sug kuk og svelg sæd, kamerat!
Thread replies: 299
Thread images: 109
Thread DB ID: 5761[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.