[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
ITT: Valvakan.
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!
The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood.
Only a fool would take anything posted here as fact.

You are currently reading a thread in /b/ - Random

Thread replies: 214
Thread images: 38
File: 1400273406596.png (279 KB, 704x303) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1400273406596.png
279 KB, 704x303
ITT: Valvakan.

Vad tycker ni om F!:s framtåg?
>>
förjävligt, Sverige är förlorat.
>>
>>548005106
Notice whenever swefags makes threads, they make it in swedish?
Notice how all the other nordic countries respect the language of the site and posts it in english?
Notice how swedes are always the douchebags in any thread?
>>
>FI och SD vinnare
Ja det går sannerligen åt helvete
>>
File: Kanelbullar.jpg (367 KB, 1600x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Kanelbullar.jpg
367 KB, 1600x1200
>>548005309
Håll käften
>>
Idiotiskt. Dem har inga bra punkter. Går bara bra för dem för att de marknadsför sig som feminister och för att de flesta "feminister" är idioter.

>>548005309
Going to need a bigger bait mate, but I have faith that you got some more on your plate.
>>
Tycker det är synd att M har dykt på mycket. För mycket vänsterpack i Sverige just nu
>>
>>548005505
jag trodde SD skulle vara bra för sverige?
>>
>>548005786
Vänsterpartiet: 8,1 (+2,4)

Detta gillar vi.
>>
>>548005685
Typical swede. Instead of explaining himself or saying 'sorry', they go to rude attacks (in their own language even).
I can't even begin to explain how sickening you are. You are a disgrace to the world.
>>
>>548006403
>>
>>548006403
Håll käften
>>
>>548005106
Elsker er et ret stort ord Sverige. Vi har jo været oppe at skændes en del gange igennem tiderne.
Lad os nu bare hænge ud sammen og se hvad det fører til.
Venlig hilsen Danmark
>>
File: semlor.jpg (203 KB, 530x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
semlor.jpg
203 KB, 530x375
>>548006403
Lär dig språket eller stick
>>
File: 1392992588718.gif (2 MB, 640x301) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1392992588718.gif
2 MB, 640x301
>>548006927
Var hälsad Danmark! Hoppas att se ett samarbete mellan Sverigedemokraterna och Dansk Folkeparti
>>
Jimmie has 7%
yay, our saviour has the mandate to make the others in head office TEA.
>>
>>548007349
>>
>>548007175
Hmm det ved jeg nu ikke om jeg ville synes om, jeg er ret uenig med Dansk Folkeparti.
>>
>>548006958
Yeah, that's what I should say to you, considering you're the foreigner here.
This is an english-speaking board. You're cancering it up with your viking-speak.
Learn english, or get the fuck out of here.
>>
>>548007568
You do realize that English is our second language?

Some of us even speak English more than Swedish.

So please shut your mouth.
>>
>>548007568

>implicerar att vikingaspråk inte är överlägset engelska
>>
File: 1400891764742.jpg (57 KB, 650x366) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1400891764742.jpg
57 KB, 650x366
>>
>>548007841
So why the fuck are you trying to piss everyone off by not speaking english on an english board that's pretty well known for being pissed off whenever someone cancers up with a different language?
Use a chan from your own country if you want to speak swedish, fucktard.
>>
>>548008251
>everyone
skriv in detta i google translate
>>
>>548008251
Never mind, I'll answer myself ; you're swedish.
I forgot about that, the assholes of the world.
>>
Det europeiska folket har sagt sitt, det är nog med massinvandring, feminism och mångkultur, och man röstar istället för stabilitet, sammanhållning och utveckling.
>>
>>548008251
Well, if it bothers you this much, mr booty rustled.

There are a few options for you then.

>Hide thread.
>Don't post in it.
>Stop being a massive faggot.
>Kill yourself.

Hopefully these few tips help.
>>
>>548008610
That would cause the cancer to spread freely.
>>
>>548008481
Du förstår att vi kommer skicka minst 15 olika feminister från de olika partierna va?
>>
File: 1393695837893.jpg (96 KB, 960x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1393695837893.jpg
96 KB, 960x720
Hei hei svensker. Hvorfor lar dere denne engelskmannen trolle dere?

Ha et fint valg..
>>
>>548005309
I've seen danish, finnish and norwegian threads in their native language you prick
>>
>>548008738
>implying you have any power to stop it
stay rustled brorsan
>>
>>548008806
Jeg er norsk. Bare tenkte å ikke være like rasshøl som svenskefaen, men respektere språket som skal brukes.
>>
>>548005719
Alltså vad är det för sjuk språktrend att folk inte kan skilja på "de" och "dem" längre? Ser flera exempel dagligen, antingen på facebook eller flashback. Hur svårt är det egentligen?
>>
>>548008805
du förstår att flera länder (danmark: dansk folkeparti, frankrike: national front etc) har "högerextrema" partier som de mest populära?
>>
>>548008848
at 1/150th the occurance
>>
rosa katten röstar F!
>>
>>548005309
Like there's literally a French thread happening right now.

I'd say if the Swedes were posting in all the other threads in Swedish, then that's something. But making a Swedish thread and speaking Swedish in it isn't a big deal.

Just relax basically.
>>
>>548008848
Yeah, but extremely rare, swedes however fucks up with their own language even in english threads, They're also the only one who does that, but it's in their nature.
They are uneducated asshole retards with no respect for anyone than themselves.
Oh, and pussies. Bent over for the nazies and will bend over for anyone else. They're the France of northern Europe.
They repulse me, literally makes me feel sick listening and seeing swedes.
>>
>>548009168
Notice how I compared them to the french just as you said so.
They are fucking cancer as well.
>>
>>548009195

Arg finne är arg.
>>
>>548009067
Rosa mannens katt?
>>
File: 1399064841041.jpg (2 MB, 3888x2592) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1399064841041.jpg
2 MB, 3888x2592
>>548008946

Er vel heller du som virka som et rasshøl nå. Samme hvilket språk folk snakker vel. Må være større problemer å bry seg om.

PEACE
>>
>>548009357
Fucking swede-nigger lover.
>>
>>548005309
Dont worry about it.
Ive lived in sweden 15 years plus. I havent heard a single sensible well though out thing said by a swede since Ive been here
They are totally irrelevant
>>
>>548009439
Du skämmer ut dig, din rumpa måste vara så rustlad att den blöder vid det här laget.
>>
>>548008946
norge; 98% vit (andra europeer inräknade)
>>
File: dolph.jpg (27 KB, 396x534) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dolph.jpg
27 KB, 396x534
>>548006403
>klickar sig in på en svensk tråd
>blir arg när svenska talas
>>
>>548009327
Indeed! Lillebrorsan är sur för att han måste lära sig storebrorsans språk!
>>
>>548005106
Men ni hänger ju på /b/ så ni lär la vara glada allihopa för SD?
>>
Något Orelaterat, men är det ok att börja kalla Sverige Svipjod?

Och EU-valet är ett personval, Gudrun Schyman fick väldigt mycket uppmärksamhet. Så därför röstar folk på henne. För att det är personen de känner till.
>>
>>548009327
Men för i helvete sluta replya på svenska till engelska posts din infidel
>>
>>548009643
There is no swedish threads.
All threads are in english.
Or it was supposed to be, until the french and swedes decided to cancer it up constantly.
>>
>>548009671
>la

göteborgare snälla, lär er språket korrekt
>>
>>548009195
You're just jelous
>>
Well, it's been fun talking to you cancercells.
I'm out now, got some pooping to do and my tablet is out of power.
>>
File: 1356739868192.jpg (26 KB, 278x545) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1356739868192.jpg
26 KB, 278x545
>>548009770
>All threads are in english.

förutom svenska trådarna, dom är på svenska
>>
>>548005106
Rent åt helvete att PP åker ur.
Är ju till stor del för att media systematiskt ignorerat dom, inte ens tillät de vara med i EU-debatten på svt.

Blir så sjukt irriterad.
>>
>>548005309
Lrn 2 swedish
>>
File: kek.jpg (222 KB, 1208x1040) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kek.jpg
222 KB, 1208x1040
>>548009857

Sluta nu din 08. Behöver inte vara avundsjuk för att vi på västkusten har en skönare dialekt än er.
>>
>>548009857
Aldrig bott i närheten av den delen av Sverige. Men vi kanske ska passa på att skicka ut invandrarna och göteborgarna?
>>
File: 1398620925921.jpg (94 KB, 425x425) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1398620925921.jpg
94 KB, 425x425
http://www.faz.net/op900/event/europawahl/live/#/europe-t361-Schweden
>Schweden
>Socialism
>>
Lost to Finland in hockey again this year. How does that make you feel? Was your team too busy sucking all the dicks they could find to practice?
>>
>>548010032
Är du aktiv i PP's Facebookgrupp?
>>
>>548008047
antyder*
>implicerar
vad i helvete

Snacka vikingaspråk om det nu är bättre, inte någon jävla inavlad engelskasvenskmix
>>
>>548009586
how faggy does swedish sound to the trained ear

"Du skämmer ut dig, din rumpa måste vara så rustlad att den blöder vid det här laget"

translated
You are embarassing yourself. Your bottom must be so rustled that it is bleeding at this point in time.
>>
>>548008162
>mitt ansikte när det är den nivån av intellekt jimmie lockar
>>
>>548010476
vi bryr oss inte, vi är ändå överlägsna

>alla försöker desperat hitta saker att klaga på
>>
>>548010620
sug kuk
http://sv.wiktionary.org/wiki/implicera
>>
>>548010476

How did it feel to get crushed in the only tournament that matters (Olympics)?
>>
Knausgaard ?
>>
>>548010735
Seriöst, har du inget bättre att komma med?
>>
>>548010895
>http://sv.wiktionary.org/wiki/implicera

>antyder att "implicera" är den svenska motsvarigheten till "imply".

lrn2language
>>
>>548010735
Tyat's something any /b/tard would say
>>
>>548010489
Nej det är jag inte. Varför undrar du?

>>548009770
>All threads are in english.
>/b/ - Random
>Random
>>
>>548010974
>crushed
Sweden 2G 7S 6B 15T
Finland 1G 3S 1B 5T
As well all know, only gold counts, the rest is if there's a tie. So ... wow. Let's look at Norway ;
Norway 11G 5S 10B 26T

NOW you can talk about being crushed. Stupid Swede.
>>
>>548010895
Implicera blir "implicate" på engelska.
>>
>>548011229
http://en.wiktionary.org/wiki/implicera
>Swedish
>Verb
>implicera
>imply (have as a consequence)


för mycket neger kuk i munnen?
>>
>>548011297
Well, that would make it faggy.
>>
>>548011229
>lrn2language
bara killar med manstuttar bryr sig, och bögar
>>
>>548005106
Jag röstade på FI.
>>
>>548005874
På vilket sätt då? Fi är bättre för sverige än SD, att dra ner Sverige till andra världen är bättre än den tredje.
>>
>>548011469
negerkuk*

Som sagt, lär dig svenska om det nu är ett så överlägset språk.
>>
File: 1320219509006.jpg (40 KB, 400x286) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1320219509006.jpg
40 KB, 400x286
>>548011469
Att ordet "implicera" i grund och botten kan användas på samma sätt betyder inte att det är en giltig översättning för vardagligt tal.

>för mycket neger kuk i munnen?
Som sagt, lrn2language.
>>
>>548010317
Ni* inte er (som man ska skriva "Er").
>>
>>548011515
jävla flummare, dra åt helvete
>>
>>548011431

Only sport that matters in the olympics is the game of ice hockey.
A semi final in which we outplayed you.
>>
>>548005874
SD är ... ett skämt. Ett dåligt skämt.

Nej, ta en sekund och smaka på orden: "dåligt"... och "skämt". På riktigt alltså.
>>
>>548005106
förjävligt. vi kan åtminstånde trösta oss med att sverige inte har mycket att säga till om i EU

fast jag är orolig inför riksdagsvalet, för mig blir det SD igen
>>
>>548012068
Om SD är ett skämt
Vad är Fi?
>>
>>548012068
Innebär det att rösterna på SD kommer ogiltigförklaras?
>>
>>548009509

so much this. I lived in Sweden for a while, and it's easily the dullest place I ever lived, similarly these are always the dullest threads on the site.

>hurr durr vote SD

Every. Single. Time. For people unfamiliar with the politics of Europe's most irrelevant country, SD stands for Sverigedemokraterna "The Sweden Democrats", and it's a political party that doesn't really know what it wants apart from "hurr durr get rid of brown, gay and female people". They completely lack any political insight and are a fringe party at best, the Swedish /b/tards love them so much because due to their own lack of personality, Swedish girls much favour immigrants because they're not used to meeting guys with charisma, a personality trait completely lacking from all Swedish guys.

tl;dr Beta country, boring threads.
>>
>>548011856
Du ska inte sätta versal i "Ni" och "Er" om ordet används för att tilltala flera personer, just saying.
>>
En fråga till Er som röstat vänster: varför?
>>
>>548012114
15-20% får vi nog i det riktiga valet.
>>
>>548011872
We were in the semi?
That's amazing, considering hockey isn't popular in any way in Norway and probably doesn't get any funding. It's an OK sport I guess, but I don't find it in any way fun to watch.
>>
>>548011862
Aww. Har flickor varit dumma mot dig? 'tackas liten. Want some cheese with that whine?
>>
File: 1328226878690.jpg (68 KB, 364x344) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1328226878690.jpg
68 KB, 364x344
>>548012068
Okej Aftonbladet
>>
File: 1393445665799.jpg (4 KB, 300x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1393445665799.jpg
4 KB, 300x300
>>548012242
I agree with you, but apart from SD and their teenage internet fanbase, the political climate in Sweden is pretty cool imo.
Atleast compared to USA. Fuck that shit.
>>
>>548012114
jag kommer rösta SD i riksdagsvalet, hade inte tid att rösta i EU-valet.

bland unga så hade SD nästan 10%..
Fi är fan bara plojigt. vem fan röstar på gudrun.
>>
>>548012242
>Swedish girls much favour immigrants because they're not used to meeting guys with charisma, a personality trait completely lacking from all Swedish guys.
They mostly SAY that, because they're supposed to say that.
>>
>>548010317
Såså pojkar, alla vet att det är skånska som är den överlägsna dialekten.
>>
>>548012228
Lyssna... SD ställer upp deras hetaste namn. Deras super-brain.

... och vem blir det? Jimmie.

Jag är 100% säker: alla som röstar på SD är underbegåvade.
>>
>>548012317
Naw, har pojkar varit dumma mot Dig? Stackars lilla unika snöflinga.
>>
Äntligen! En svensk tråd som försvarar våra ädla traditioner!
>>
>>548012236
Nej, en nackdel med demokrati är att idioti är tillåtet.
>>
vilka pundarrunkare röstade på fi
>>
>>548012317
Det är ju faktiskt ganska olustigt när 7% röstar på ett parti som gör skillnad på kön och främjar ojämlikhet.
Känns som några steg tillbaka, och en "flicka" som röstar på det är indirekt dum mot mig.
>>
>>548012480
No problem, Ellos-fapper.
>>
>SD vill bevara den svenska kulturen
>SD är patriotiska
>jantelagen är den starkaste traditionen vi har i sverige
>jantelagen är antipatriotisk
>att kämpa för den svenska kulturen är att kämpa emot den svenska kulturen
>>
>>548012812
Aa, bara kolla på Fi!
>>
>>548012317
kön spelar ingen roll här, alla som röstar på fi, pp, mp etc är riktiga jävla flummare

>huurr durr vi måste bry oss om miljööön, därför röstar jag på ett parti med miljö i namnet
>hurr durr sverige som är ett av världens mest jämställda länder behöver ett feministisk vänsterextremt parti det kommer hjälpa sååå mycket
>>
>>548012812
Ok, så de är alltså ett riktigt parti och inte ett skämt?
>>
>>548009643
>>
problemet med SD är att dom är idioter
>>
>>548012954
Men dagens samhälle är ju inte jämnställt! Kvinnor tjänar ju 15% mindre pengar!!!!111
>>
>>548013121
vad fan sa du mot min jesus och frälsare jimmie

nej, fuck sd srsrly

svp 2014
>>
>>548013121
Aa, sen att deras politik är den bästa på pappret spelar ingen roll?
>>
>>548013216
Jag äter 20% mer än snittkvinnan och lever 5% kortare. Skit ner dig.
>>
>>548012242
>hatar sverige
>vill bo i sverige
>klickar sig in på svenska trådar
>tar sig tiden att skriva i svenska trådar
>>
File: safe_image.jpg (10 KB, 484x252) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
safe_image.jpg
10 KB, 484x252
>>
>>548013121
Håller lite grann med om detta. Väldigt många idioter i partiet (även om det gäller samtliga partier) - men delar av deras politik är bra, framförallt den del som varit bannlyst att ta upp i det politiska rummet tidigare. Där titta-åt-annat-håll varit lösningen på problemet.
>>
Skämmigt och se att svenskar greentextar på svenska. Skärpning!
>>
>>548013216
Nej det är inte helt jämnt, och kommer aldrig bli.

Men är man mot ojämställdhet är det ju lite dumt att rösta in ett parti som är mot just jämställdhet.
>>
Har försökt övertala min flickvän att inte rösta FI. Tydligen var det viktigaste att kvinnor upplevde förtryck från män! Ja Hurra! Seger! Slå ned patriarkatet!
Pinsamt hur hon lyssnar på Gudrun som att hon vore allvetande.
>>
>>548005106
Framförallt gillar jag MPs framgång.
Känns som miljön är den viktigaste frågan för EU just nu.
>>
>>548013483
Aa sen att 15% är det ojusterade lönegapen glömmer de alltid att säga. Den undersökningen som jag sett, som har tagit hänsyn till flest individuella faktorer drar ner gapet till1%
>>
>>548012954
Själva slutmålet med feminism är att inte göra skillnad på kön. Jag förstår att det kan vara lite scary för dig om du inte förstår principerna.

... men att rösta in SD tycker du är cool?
>>
>>
>>548013553
Äh, greentext är ok, det har sin funktion att fylla.
Så länge folk inte börjar säga saker som
>sverigebög här
>din norgebög
>sätt-in-valfritt-ord-här-bög
>>
>>548013862
och 30 miljoner mer invandrare till sverige måste vi ha också!
>>
>>548013862
Sen att miljöpartiet är helt jälva efterblivna är ju sin sak.
>>
>>548013216
Det är inte sant, det är inga märkbara skillnader mellan könen i dagens Sverige. Förutom i några få arbeten där kvinnor är bättre betalda än män. Däremot har kvinnor har betydligt lättare att få jobb och det är betydligt färre jobbsökande kvinnor än män.

Skulle länka källor, men hårddisken har kraschat.

Men Du kanske också fortfarande tror att vi fortfarande har en jobbkris is Sverige.
>>
File: Jimmie Tengilsson.png (288 KB, 454x353) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Jimmie Tengilsson.png
288 KB, 454x353
>>
>>548012613
åk till danmark
>>
>>548013883
Sås till det? Jag skulle ha stor nytta av en såda undersökning
>>548013695
Finns det ett parti som är för jämställdhet?
>>
>>548014038
Sssh....
>>
>>548014274
>massa skitsnack
ok, vkm.
>>
>>548013923
>Själva slutmålet med feminism är att inte göra skillnad på kön.
Hehe, ja, genom att göra skillnad på kön. Logiskt.
Är du för dödsstraff också, för att få slut på mördandet? Samma logik.

>... men att rösta in SD tycker du är cool?
Ja det tycker jag är ok - av det jag läst om dom så gör de inte skillnad på svenska medborgare och svenska medborgare.
Tex att grupp X ska ha vissa förmåner och grupp Y ska vara lite mindre värda och ha mindre förmåner. Som F! anser
>>
>>548013764
Se, finns det någon i den här tråden som faktiskt kan argumentera för FIs "vit kvinna med ilandsproblem i väst" filosofi? Finns ju grovt större problem att ta tag i här i Europa.
>>
>>548014017
Svenskar har i alla tider på /b/ skrivit saker såsom "sverigebög här"
>nybög
>>
>>548014503
Kom med bevis att Sverige inte på något sätt har förbättrat jämställdheten under de senaste 30åren, så kan jag erkänna att det är skitsnack.

Det är inget samband mellan kön och lön.
>>
>>548014324
Osäker inte läst allas partiprogram.
Enda jag vet är att F! som skriker högst för att radera jämställdheten
>>
File: slutbild.jpg (254 KB, 500x641) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
slutbild.jpg
254 KB, 500x641
>Definiera F! med en bild
>>
>>548013108
Konstitutionellt juridiskt är de ett politiskt parti. Men att de finns... vad de säger/gör... och att folk röstar på dem är ett dåligt skämt.

Och de som röstar på dem är antingen 1) dumma (kliniskt efterblivna) 2) utsatta för en traumatisk barndom eller 3) onda (alltså onda som i en kombination av 1 & 2, inte cool-onda).
>>
>>548014719
Precis, och man har fått ta fram skämskudden varje gång.
>>
>>548011856
Språkvetare här, faktum är att båda fungerar, men man använder aldrig versaler om man inte använder "Er" som singulärt tilltal. "vi har en dialekt som är bättre än (vad) ni (har)" fungerar lika bra som "vi har en dialekt som är bttre än er (dialekt)"; båda hanterar antydda uttryck.
>>
jag röstade inte :^)
>>
>>548014324
>Finns det ett parti som är för jämställdhet?

Fp och M har för de starkaste argumenten. Men folk bryr sig inte om att läsa partiprogram utan går bara på partinamn.
>>
>>548014512
Hur tycker du man ska ändra på en orättvisa utan att belysa den?

Sverige och världen har gjort skillnad på kön sen historien började.
>>
>>548005719
>Dem har inga bra punkter
>för att de flesta "feminister" är idioter.

Alltså... du förtjänar rätten att kalla andra människor idioter när du kan skilja på de och dem, och inte en dag innan dess.
>>
>>548005106
https://www.youtube.com/watch?v=ET6IRViF090
>>
>>548005719
Back to school, son. "De"... har inga bra "punkter"... squeeze me? Baking powder?

Tappade mamma dig som liten? Ofta?
>>
>>548014729
Jag kände också att F! vill att kvinnor ska ha det bättre än män.
Men jag kanske har varit på /b/ för länge
>>
>>548014778
>och att folk röstar på dem är ett dåligt skämt
Ok, så folk skämtröstar bara på dom? För att skoja lite med dig?

Fin analys. Du får nog jobb som korrespondent i Bryssel om du framför den till närmsta mediabolag.

>>548015195
Belysa den är bra.
Att tvångsindela befolkningen i grupper och ranka de efter statligt beslutat värde, och sedan basera en individs värde på dess grupptillhörighet istället för på individen självt, är däremot inte bra. Fascistbesläktat beteende.
>>
>>548008965
Inte svårt alls, men det verkar ha gått rent åt helvete med skolsystemet på sista tiden. Kan ju eventuellt ha något med den borgerliga skolpolitiken att göra.
>>
>>548015025
>mindreårig b&
>>
File: 1398717652239.jpg (2 MB, 5000x5000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1398717652239.jpg
2 MB, 5000x5000
I'm honestly not surprised by this, the average swede wants a feminist strapon fucking him up the ass while she sucks a black cock
>>
>>548015529
Nej det är bara att läsa deras partiprogram och haft öronen öppna för diverse förlag de lagt fram.

Det är exakt vad de vill.

Det finns en orsak att de heter feministiskt initiativ och inte jämlikhetsinitiativet. De var i alla fall ärliga när de valde namn, det ska man inte ta ifrån dom.
>>
>>548005106
Älskar du Sverige?

The answer is NO I DO NOT.
lived here for too long but being held hostage by the fact I have a kid here.
I find the swedes are the biggest self absorbed cunts on this shit hole of a planet. Throw away society at its greatest and more capitalistic and self centered than the americans they like to ridicule. No one knows their neighbour. No one would be a good samaritan and no one has the fight left in them. Swedish woman are of course for the most part pretty good looking but it has turned the young swedish male into a self absorbed self righteous cunt and all the women into bitter bitches because they were treated like crap. Importing men left right and center because swedish men are good to look at but fucking pointless in anything else.
Im English white and with A blood group, making me more than likely scandinavian by decent. Being big 6ft 2 or 187cm blond and blue eyed I should fit right in. But I cant look at swedes without wanting to fucking massacre them.
I actually want the sand niggers to win and rape you fuckers. When I sell my house I will only sell to sand niggers and destroy another good street. Why, and I hate sand niggers. Because they are better than the swedes,
I hate swedes like Hitler hated the jews. I welcome any terror attack on its people.
>>
http://www.dn.se/valet-2014/harda-ord-i-dns-studio-mellan-fi-och-sd-kvinnor/

helt sjukt är det, Men folk fattar ju inte det för dom ser inte media skriva kritiskt om det som dom gör med SD 24/7. Gilla även sidan "granska feministiskt initiativ" på facebook.
>>
Chilenare här. Född i sverige 34 år sedan. Skulle vilja se att SD får mer makt och gör något åt att skräp vi låter komma in i Sverige.
>>
>>548014778

Nja. Även om SD i många avseenden är ett "ofärdigt" parti, dvs. att de har många områden inom politiken som de måste få en klarare struktur var de står, så är de på god väg att bli det.

Sverige har ju, procentuellt sett, störst invandring i hela västvärlden i nuläget, och självklart innebär det problem när diverse kulturer krockar på samhällsnivå (t.ex. klankrig mellan assyrier och syrianer, kravaller i förorter, osv.).

SD är ju tydliga med att Sverige inte klarar av denna kvantitet av invandring, utan att den måste strypas så att vi kan satsa mer på INTEGRATION.

Sen att media har valt att kalla dem "rasistiska" och hjärntvättat många personer, likt dig, är självklart jobbigt.

Personligen röstade jag inte på SD till eu-valet, men jag tycker definitivt att de har en viktig funktion att fylla för svensk politik.
>>
>>548015901
... så du har invandrat till ett annat land och vill att vi ska stoppa invandringen? Makes perfect fucking sense.
>>
>>548015901
Du vet att du åker ut om SD kommer i makt, va?
>>
File: 1396197764445.png (369 KB, 635x424) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1396197764445.png
369 KB, 635x424
>>548015901
>dina föräldrar flydde från fascismen
>du röstar för fascism
>mitt nylle
>>
>>548015567
Nej, folk röstar på dem för att de är, och jag citerar:
>Och de som röstar på dem är antingen 1) dumma (kliniskt efterblivna) 2) utsatta för en traumatisk barndom eller 3) onda (alltså onda som i en kombination av 1 & 2, inte cool-onda).

Förstår du inte? Jag kan skriva långsammare?

Ang belysa. Kvotering är ett tveeggat svärd och slår ofta fel. Jag är skeptisk till användning i många fall.
>>
>>548015901
Insmugglad SD:are även här, håll huvudet högt. Svenskarna kommer inte själva klara att rädda det här landet.
>>
>>548015872
>Importing men left right and center because swedish men are good to look at but fucking pointless in anything else.
Yes we're quite in a pickle there.
We are not allowed by society to act like men. Then we are women-hating pigs.
The women don't want men who doesn't act like men. So they want to import "real men".
Racism truimphs man-pigs, so they can't hate on the imports behaving like such.

So yeah, Swedish men are quite fucked.

Thank you for making me write this, just decided I will vote SD in the septemper election.
>>
>>548005309
garanterade-svar.jpg
>>
>>548016176
Jag har inte invandrat. Rasister ser mig som en invandrare medans vänner ser mig som Svensk.
PS: Du är efterbliven :)

>>548016186
Lol. Oh you.

>>548016189
Tycker du som dina föräldrar?
>>
>>548016186
>typisk PK aftonblads läsare
>>
>>548014523
Tvivlar starkt på det, F! har den enda politiken som möjligtvis skulle kunna konkursa Sverige inom en valperiod.
>>
Hey swedefags, I'm trying to learn Swedish. I've already learned some basic grammar and about 300 words and I understand most of the things ITT. Can you give me any tips?

Tl;dr jag vill lära mig svenska, vad gör
>>
hur blev f! stora? efterblivna radikalkommunister, rly sverige? rly? fan man vill ju bara lämna skiten och åka till nåt nice ställe. ibland undrar jag fan varför jag kom tillbaka egentligen
>>
File: 1322773413618.jpg (24 KB, 393x296) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1322773413618.jpg
24 KB, 393x296
>>548015901
Rumän här, instämmer 100%
Sverige måste överleva och så den överlägsna ariska rasen
>>
>>548016234
Ok, då har vi alltså avklarat det.
De är inte ett skämt och röstningen på dom är inte ett skämt.

>>548016189
>Fascism.
Är nästan bara vänstern som använder sig av våld i politiken. Det är fascism.
Expressen hackar med olagliga metoder hemsidan för meningsmotståndare för att hänga ut de till pöbeln. Det är fascism.
SD vill sänka invandringen. Det är inte fascism. Även om det är besläktat med de flesta kommuniststaters invandringspolitik.
>>
File: 1393217318319.png (246 KB, 480x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1393217318319.png
246 KB, 480x480
>>548015807
I really love this beta propaganda where cringeworthy males take out their sexual frustration on brown people...
Pathetic, annoying and irrational.
>>
>>548016795
nej men jag är inte utvecklingsstörd nog att tro på vad politiker som bara snackar siffror lovar. du är blåst brush.
>>
>>548016605
Oh you should do anyway. Who else to vote for?? Im conservative by default but Moderaterna here are a fucking joke.
You are right with your rebuff completely.
Equal rights for women was supposed to be treated on the same footing as men
Instead they just decided to copy our bad bits for revenge.
Good luck, if you deserve it, when my kid is 18, Im long gone, before if I can convince him that his mother is a cunt and he is sand nigger rape fodder.
>>
9.9% grabbar!

SKÅÅÅÅL
>>
File: 0000.png (117 KB, 873x503) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
0000.png
117 KB, 873x503
The result has come in
>>
>>548016940
With risk of being trolled.

1. if a word ends with -en or -ett, the ending is usually the word to be used when saying it's one thing i.e (Ett äpple, äpplet. En båt, båten)
>>
>>548017432
NER MED VIDRIGA FI!!
>>
File: SD.png (134 KB, 637x495) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
SD.png
134 KB, 637x495
>>548016001
Vi är helt eniga om att de är ofärdiga. Pic related.

Man behöver inte lyssna på media. Det räcker att lyssna direkt på källan. SD ljuger om statistik, vrider fakta i propaganda-syfte och står för en dålig människosyn. Jag håller med om att det finns mycket att göra med integrationspolitiken... men jag tror inte SD är partiet som ska göra något åt det. Lika lite som jag skulle vilja att en pedofil som har revolutionerande idéer om fotbollsträning skulle jobba som mina barns fotbollstränare..
>>
>>548017076
har du gått en kurs i sd-retorik? att använda samma argument flera gånger gör det inte mer sant.
>>
>>548017383
Älskar glappet från VALU till rådande resultat för FI och SD.
>>
>>548017383
SKÅL!!
>>
>>548017432
Blir så jävla ledsen över att alla tjejer som borde rösta på V istället springer över till populistpartiet FI.
>>
9,9% SD. För helvete Sverige.
>>
>>548017539
yes for the most part but -en can also be the plural of an ett word
for example
ett barn (a child)
barnet (the child)
barnen (the children)

but for the most part it works.
>>
blir så ledsen, f!, v, s och mp majoritet... helvete helvete helvete helvete
>>
>>548016940
Someone was dumping some great resources for learning Swedish over in
>>>/t/
the other day. Not sure if the thread is still around.
>>
File: 1324913627482.jpg (6 KB, 178x178) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1324913627482.jpg
6 KB, 178x178
>>548017432
>Både FI och V blir demolerade av SD
>>
>>548017798
well done im impressed
SD and M wont listen though. 10% of wasted votes.
What this country needs is an assassination.
>>
>>548017654
>Kallar SD för fascister.
>Gnäller på upprepad retorik.
>>
>>548015872

Nail on the head. They act like individualism and expression is important, but ever met a swede that would ever dare not take part in one of their pathetic, tedious traditions such as kräftskiva? We hear about muslim "honour killings" all the time, imagine the massacre if somebody refused to partake in one of the swedish national acts of pointlessness...

But oh wait "boo hoo we're losing our culture cos immigrants" - they'd embrace your culture if it wasn't just so laughable. Move on.

Also, "fredagsmys" - so gay it's barely even translatable. The best that can be done? "Friday cuddle", or possibly "Cozy friday". Yeah, nah, you only have yourselves to blame.
>>
>>548017589

Tycker också att andra partier borde ta tag i frågan istället för att bete sig som fega små barn, men som läget ser ut nu behövs SD. En stor majoritet av deras röstare gör det ju i protest mot övriga partier i sjuklövern.

Sen tycker jag du överdriver något oerhört i ditt anti-SD raljerande, men det vet du nog själv också.
>>
File: 1373310649468.gif (283 KB, 185x164) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1373310649468.gif
283 KB, 185x164
>>548005203
Med den där attityden, jo.
>>
>>548017934
Är inte riktigt den typen av block i EU-parlamentet, där samarbetar man med större internationella grupper istället som är närmre sina åsikter.
>>
>>548017539
Thanks, I didn't know that yet.
>>548018005
I'll have a look there, hopefully it hasn't 404'd yet.
>>
>>548005786
vänsterextremister är vi allihopa, allihopa, allihopa
>>
>>548005786
Trist att det är så mycket rött i politiken nu. Korruptionen i Götet kommer att sprida sig.
>>
>>548018250
>Nail on the head. They act like individualism and expression is important, but ever met a swede that would ever dare not take part in one of their pathetic, tedious traditions such as kräftskiva?
Fuck you. Don't touch our kräftskiva - move out from Swedene. Now.
>>
>>548017432
v - 6.3
fi - 5.3

Vad gick fel?
>>
File: 1337630101351.png (215 KB, 392x411) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1337630101351.png
215 KB, 392x411
>>548018007
FI, V och MP står i oerhört stark politisk konstrast till SD och har sammanlagt 26,7% av rösterna.

Feelsgoodman.
>>
>>548018845

Case and point. But don't worry, I left a few years back. Enjoy your Indian and Thai crayfish.
>>
Grattis Sverige. Nu har vi röstat in kvinnofascister i EU-parlamentet.

Och MP över 15%? Vad är det egentligen för människor som röstar på detta verklighetsfrånvända parti? Helt jävla absurt.

Sverige är ett sjunkande skepp och det vi ser nu är bara början på slutet.
>>
>>548018889
sd, v fi och mp står också i extremt hård politisk kontrast mot verkligheten, genomförbar politik och sunt förnuft. vi har alla förlorat det här valet
>>
>>548017076
Jag ser två alternativ:
1) du använder Schopenhauers andra strategem för att försöka vinna en argumentation du inser är förlorad
2) du förstår inte.

Om 1: well playe... nä. Faktiskt inte. Fattigt.
Om 2: Aww. Sötnos. Har mamma/sjuksköterskan låtit dig stanna uppe sent?
>>
File: 1399915008274.png (185 KB, 658x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1399915008274.png
185 KB, 658x768
>>548016189
"Va du vill förändra landets välfärd/invandringpolitik, vi måste ta bort detta tänket för att bli en demokrati. Nacist! Facist!" - En dum goy (du).
Vad gör du här, borde du inte vara och läsa aftongoyimen?
>>
>>548019124
>Case and point. But don't worry, I left a few years back. Enjoy your Indian and Thai crayfish.
>Case and point.
>and point.
>and

Lär dig engelska.
>>
File: 1389442311623.png (46 KB, 369x303) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1389442311623.png
46 KB, 369x303
>2,2
>i alla fall en röst mindre på SD
>>
File: 1388449908909.jpg (76 KB, 960x878) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1388449908909.jpg
76 KB, 960x878
>>548019289
Thread replies: 214
Thread images: 38
Thread DB ID: 950[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.